El Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, modifica en el seu títol segon la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme va modificar substancialment la DisposicióAddicional en la qual es regula de forma completa la nova obligació registral dels Prestadors de Serveis, així com la constància de l’activitat en societats ja existents, o la informació que sobre activitats de risc ha de proporcionar-se.

Més informació, Formularis Oficials i Tramit