Registre de Prestadors de Serveis
 •    Registre de Prestadors de Serveis


 • Tramit
 • iNFORMACIÓ
 • LEGISLACIÓ
 • FORMULARIS
Tramite Electrònic per als Models de Prestadors de Serveis per a societats i Fideïcomisos
Persona Jurídica:

Com fer constar la manifestació d’estar sotmeses les societats mercantils, com a subjectes obligats a les normes establides en la Llei 10/2010 .

La presentació del formulari de Persona Jurídica es realitza de forma telemàtica, per a això ha d’emplenar el PDF habilitat. Aquest ha d’anar signat electrònicament per les persones amb facultat certificant.

El formulari signat electrònicament s’afig en el portal del Col·legi de Registradors ( Requisits del portal: Internet Explorer 11 i última versió de Java) Presentació telemàtica de documents –> Nova presentació –> Documents privats –> Tipus d’operació «Altres documents privats» i una vegada incorporat el PDF s’envia amb el certificat del *presentante.(veure manual de presentació telemàtica de documents privats pag. 27).

El formulari web de presentació telemàtica els demana obligatòriament que afigen dades de la societat considerada subjecte obligat (si no ho fan els donarà un error «mancada objecte»), en el cas de presentació del model de persones físiques indiquen el nom i cognoms de l’Empresari o Professional i en CIF i resta de dades d’inscripció no posen res.

Les persones jurídiques que hagen realitzat algun canvi en la seua titularitat real en el període comprés des del seu últim deposite de comptes anuals fins a la data de l’enviament de la sol·licitud d’inscripció en el Registre de Prestadors, o no hagen declarat mai aquesta, han d’enviar simultàniament a la sol·licitud d’inscripció la declaració de Titular Real (programa “IURE”), obligatori per a inscriure el document declaratiu de la Llei 10/2010. En cas de ser necessari l’enviament de la declaració de Titularitat Real, aquesta ha de realitzar-se a través de l’aplicació “IURE”, aplicació que permet comunicar al Registre una primera presentació de la TR o canvis en aquesta. (veure manual d’ús).

Les Entitats no inscrites  comforme l’Art. 81 del Reglament de Registre Mercantil, i sotmeses a aquesta llei 10/2010 hauran d’adjuntar a l’enviament la següent documentació :

     • Document acreditatiu de la vigència de l’entitat i la seua inscripció en el registre administratiu corresponent.
     • Estatuts vigents o si escau contracte social.
     • Certificate de caàrrecs vigents del registre administratiu corresponent.

*Tota persona Jurídica inscrita com a prestadora de serveis a societats, haurà de presentar comptes anuals en el Registre Mercantil, emplenant el document “prestadors de serveis”.

Persona Física Empresària: (No professional)

Com fer constar la manifestació d’estar sotmesos els empresaris inscrits, com a subjectes obligats a les normes establides en la Llei 10/2010.

La presentació del formulari de Persona Física es realitza de forma telemàtica, per a això ha d’emplenar el PDF habilitat.. Aquest ha d’anar signat electrònicament per les persones amb facultat certificant.

El formulari signat electrònicament s’afig en el portal del Col·legi de Registradors ( Requisits del portal: Internet Explorer 11 i última versió de Java) Presentació telemàtica de documents –> Nova presentació –> Documents privats –> Tipus d’operació «Altres documents privats» i una vegada incorporat el PDF s’envia amb el certificat del *presentante.(veure manual de presentació telemàtica de documents privats pag. 27).

El formulari web de presentació telemàtica els demana obligatòriament que afigen dades de la societat considerada subjecte obligat (si no ho fan els donarà un error «mancada objecte»), en el cas de presentació del model de persones físiques indiquen el nom i cognoms de l’Empresari o Professional i en CIF i resta de dades d’inscripció no posen res.

Les persones físiques empresàries que no estiguen inmatriculats en el registre mercantil, hauran d’inscriure’s prèvia o simultaneament a la present sol·licitud conforme al que s’estableix en els Art.87 i següents del R.R.M. Formulari d’inscripció d’empresari individual.

*Tota persona Física (no professional) inscrita com a prestadora de serveis a societats, haurà de presentar comptes anuals en el Registre Mercantil, emplenant el document “prestadors de serveis”.

 

Persona Física Professional :

Com fer constar la manifestació d’estar sotmesos els professionals, com a subjectes obligats a les normes establides en la Llei 10/2010.

A causa de la necessitat dels professionals subjectes obligats a les normes de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’inscriure’s en el Registre de Prestadors de Serveis a societats i fideïcomisos, conforme a l’apartat 5 d’aquesta disposició addicional, aquests professionals, hauran de sol·licitar la seua inscripció emplenat la sol·licitud que una vegada signada amb certificat electrònic haurà de presentar-se telemàticament per a la seua tramitació.

El formulari signat electrònicament s’afig en el portal del Col·legi de Registradors ( Requisits del portal: Internet Explorer 11 i última versió de Java) Presentació telemàtica de documents –> Nova presentació –> Documents privats –> Tipus d’operació «Altres documents privats» i una vegada incorporat el PDF s’envia amb el certificat del presentant.(veure manual de presentació telemàtica de documents privats pag. 27).

El formulari web de presentació telemàtica els demana obligatòriament que afigen dades de la societat considerada subjecte obligat (si no ho fan els donarà un error «mancada objecte»), en el cas de presentació del model de persones físiques indiquen el nom i cognoms de l’Empresari o Professional i en CIF i resta de dades d’inscripció no posen res.

S’adverteix que publicada el 4 de Setembre de 2019 la Instrucció de la DGRN sobre la inscripció de les persones físiques professionals amb la normativa de desenvolupament per a aconseguir la inscripció, la sol·licitud presentada podrà ser retornada a l’interessat sense practicar el registre sol·licitat, sempre que en la data de la finalització del termini de despatx, o dins d’aquest termini no es compliren tots els seus requisits, no obstant això el seient de presentació practicat disposarà de 60 dies hàbils de validesa des de la notificació de tal rebuig.

Important: Atés que la presentació de la sol·licitud d’inscripció ha de ser per via telemàtica per als professionals, és recomanable donar-se d’alta en el portal del col·legi de registradors al més prompte possible per a evitar un atoramient de les sol·licituds.

                                                                                                                                   AVÍS IMPORTANT

                                                     

     Respecte a la data límit per al depòsit de la declaració anual d’activitats de les persones físiques professionals, que finalitza en el seu període ordinari el 31 de març de cada any, i per a la sol.licitud d’auditor de comptes pel soci minoritari (art. 265.2 LSC), que finalitza al tercer mes des del tancament de l’exercici social, atés al RD-Llei 8/2020 i a la contestació de l’Advocacia de l’Estat a la consulta efectuada sobre la forma en la qual haurà de procedir-se en el moment que perda vigència la suspensó dels terminis previstos pel RD 463/2020, aquest Registre COMUNICA que tots dos terminis, s’ampliaran pel període de duració de l’estat d’alarma, procedint-se a la represa del termini suspés el dia de l’aixecament d’aquest, és a dir, a data d’aquest avís i si no existeix cap altra pròrroga més, la data límit per al depòsit de la declaració d’activitats citada i la sol.licitud d’auditor de societats amb tancament de ‘exercici al 31 de desembre de 2019, es traslladarà al 27 de maig de 2020.  

 • Data prevista com a últim dia de l’estat d’alarma, el dia 9 de maig.   
 • Dies que hem estat en estat d’alarma fins al dia 31 de març (data límit en període ordinari), 18 dies.  
 • Els 18 dies se sumen al 9 de maigi ens dona al 27 de maig.  
 • Els dies es computen com a dies naturals.

NO OBSTANT AIXÒ LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS, PODEN PRESENTAR-SE LES CORRESPONENTS INSTÀNCIES -DE MANERA TELEMÀTICA- SI BÉ RESPECTE ALS AUDITORS, QUEDARÀ PARALITZAT EL PROCEDIMENT, FINS A LA CESSACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA.

   Enlace: Guia de Registre de Proveïdors de Serveis a Societats i Fideïcomisos del tipus «Trust»  

Disposició addicional única. Registre de prestadors de serveis a societats y fideïcomesos.

1. Les Persones Físiques o Jurídiques que de forma empresarial o professional presten tots o algun dels serveis descrits en l’article 2.1.o) d’aquesta llei, deuran, prèviament a l’inici de les seues activitats, inscriure’s de forma obligatòria en el Registre Mercantil competent per raó del seu domicili.

2. Si es tracta de Persones Físiques Empresaris, o de Persones Jurídiques, siga com siga la seua classe, i llevat que existisca una norma específicament aplicable, s’inscriuran conforme al que s’estableix en el Reglament del Registre Mercantil. Si es tracta de Persones Físiques Professionals, la inscripció es practicarà exclusivament de forma telemàtica amb base en un formulari preestablit aprovat per Ordre del Ministre de Justícia.

3. En el cas de Persones Jurídiques, si no l’estableix la seua norma reguladora, qualsevol canvi d’administradors, així com qualsevol modificació del contracte social, seran igualment objecte d’inscripció en el Registre Mercantil.

4. Les Persones Físiques o Jurídiques que a la data d’entrada en vigor d’aquesta disposició addicional estigueren realitzant alguna o algunes de les activitats compreses en l’article 2.1.o) de la Llei, i no constaren inscrites, deuran, en el termini d’un any, inscriure’s de conformitat amb l’apartat 2 d’aquesta disposició addicional. Igualment, les persones físiques o jurídiques que ja constaren inscrites en el Registre Mercantil, deuran, en el mateix termini, presentar en el registre una manifestació d’estar sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes establides en aquesta llei. Les persones jurídiques a més hauran de presentar una manifestació dels qui siguen els seus titulars reals en el sentit determinat per l’article 4.2 b) i c) d’aquesta Llei. Aquestes manifestacions es faran constar per nota marginal i hauran de ser actualitzades en cas de canvi en aqueixa titularitat real.

5. Les Persones Físiques i Jurídiques prestadores de serveis a societats, si no ho disposaren les seues normes reguladores, estaran subjectes a l’obligació de depositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil en la forma i amb els efectes establits en els articles 279 a 284 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. També li seran aplicables els articles 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil aprovat per Reial Decret 1784/1996, de 19 de juliol. S’exclouen d’aquesta obligació de depòsit de comptes anuals als prestadors de serveis a societats que siguen persones físiques professionals.

6. La falta d’inscripció de les Persones Físiques o Jurídiques que es dediquen a les activitats a què es refereix l’article 2.1.o) d’aquesta Llei, o la falta de manifestació de sotmetiment a la mateixa o de la titularitat real en el cas de persones jurídiques, tindrà la consideració d’infracció lleu a què es refereix l’article 53. El procediment sancionador serà l’establit en l’article 61.

7. Les persones físiques o jurídiques a les quals els siga aplicable aquesta disposició addicional, amb l’excepció de les persones físiques professionals, deuran cada exercici, juntament amb el depòsit dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil competent, acompanyar un document per al seu depòsit del qual resulten les següents dades:

a) Els tipus de serveis prestats de els compresos en l’article 2.1.o) d’aquesta llei.

b) Àmbit territorial on opera, indicant municipi o municipis i províncies.

c) Prestació d’aquest tipus de serveis a no residents en l’exercici de què es tracte.

d) Volum facturat pels serveis especificats en l’apartat a) en l’exercici i en el precedent, si l’activitat de prestadors de servei a societats no fora única i exclusiva. Si no poguera quantificar-se s’indicarà així expressament.

e) Nombre d’operacions realitzades de les compreses en l’esmentat article 2.1.o), distingint la classe o naturalesa d’aquesta. Si no s’haguera realitzat operació alguna s’indicarà així expressament.

f) Si escau titular real si existira modificació del mateix respecte del qual ja conste en el Registre, en el sentit indicat en l’apartat 4.

8. Les Persones Físiques Professionals estaran obligades a depositar el document assenyalat en l’apartat anterior en el Registre Mercantil on constaren inscrites amb excepció de l’esment assenyalat en l’apartat f). El depòsit que s’efectuarà dins dels tres primers mesos de cada any, i es farà de forma exclusivament telemàtica d’acord amb el formulari preestablit per ordre del Ministeri de Justícia. En l’Ordre aprovatòria del model s’establiran les mesures que s’estimen necessàries per a garantir la seguretat de la indicada comunicació. La falta de depòsit d’aquest document tindrà la consideració d’infracció lleu a l’efecte del que s’estableix en l’article 53 d’aquesta llei i podrà ser sancionada en la forma establida en el seu article 58.

9. S’autoritza el Ministeri de Justícia perquè per mitjà de la Direcció General dels Registres i del Notariat dicte les ordres, instruccions o resolucions que siguen necessàries per al desenvolupament del que es disposa en aquesta disposició addicional.

 • Subjectes Obligats

Els que figuren en la lletra o) del número 1 de l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, en la redacció donada per l’apartat dos de l’article segon del Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost, «B.O.E.» de 4 de setembre.

Art. 2.1. o) “Les persones que amb caràcter professional i conformement a la normativa específica que en cada cas siga aplicable presten els següents serveis per compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d’administració o d’assessoria externa d’una societat, soci d’una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exercisca aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís ( trust ) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exercisca aquestes funcions; o exercir funcions d’accionista per compte d’una altra persona, exceptuant les societats que cotitzen en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguen subjectes a requisits d’informació concordes amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garantisquen l’adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exercisca aquestes funcions.”

Cal distingir entre la forma empresarial (persones físiques o persones jurídiques) i la forma professional. Respecte de les persones jurídiques seran subjecte obligat siga com siga la seua classe.

 • Obligacions per a tots els Subjectes.

Totes elles hauran d’inscriure’s en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos del Registre Mercantil competent per raó del seu domicili.

 • Obligacions de les persones jurídiques i de les persones físiques.

1. Les Persones Jurídiques que no tinguen l’obligació d’inscriure’s en el Registre Mercantil segons la seua norma reguladora, ni tampoc el disposara l’article 81 del Reglament del Registre Mercantil (Fundacions, Associacions, Cooperatives, etc…) hauran de sol·licitar la seua inscripció en el Registre de Prestadors citat en el paràgraf anterior, en virtut del que s’estableix per la Disposició Addicional Única de la Llei 10/2010, de 28 d’abril,  de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme,  i igualment hauran de procedir a inscriure qualsevol modificació del contracte social i qualsevol canvi d’administradors. Termini d’inscripció fins al 4 de Setembre de 2019.

 2. Les Persones Físiques subjectes a la inscripció en el Registre de Prestadors de Serveis, que no consten inscrites com a empresaris individuals en el Registre Mercantil, hauran d’inscriure’s prèvia o simultàniament com a tals en el Registre Mercantil, conforme als articles 87 i següents del Reglament del Registre Mercantil. Termini d’inscripció fins al 4 de Setembre de 2019.

3. Igualment, les Persones Físiques o Jurídiques que ja constaren inscrites en el Registre Mercantil, deuran, en el mateix termini, presentar en aquest Registre una manifestació d’estar sotmeses, com a subjectes obligats, a les normes establides en aquesta Llei 10/2010 utilitzant els formularis disponibles a aquest efecte en la pàgina web rmvalencia.com. Les Persones Jurídiques hauran de presentar, a més, una manifestació dels qui siguen els seus titulars reals en el sentit determinat per l’article 4.2 b) i c) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril. Aquestes manifestacions es faran constar per nota marginal i hauran de ser actualitzades en cas de canvi en aquesta titularitat real.

4. Les Persones Jurídiques o Persones Físiques (empresaris individuals) prestadores de serveis a societats, que ja constaren inscrites en el Registre Mercantil, estaran subjectes a l’obligació de depositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil amb els efectes establits en la Llei de Societats de Capital i, aplicant-los els articles 365 i següents del Reglament del Registre Mercantil.

Juntament amb el depòsit dels seus comptes anuals en el Registre Mercantil competent, hauran d’acompanyar un document per al seu depòsit del qual resulten les següents dades:

a) Els tipus de serveis prestats de els compresos en l’article 2.1.o) d’aquesta Llei.

b) Àmbit territorial on opera, indicant municipi o municipis i províncies.

c) Prestació d’aquest tipus de serveis a no residents en l’exercici de què es tracte.

d) Volum facturat pels serveis especificats en l’apartat a) en l’exercici i en el precedent, si l’activitat de prestadors de servei a societats no fora única i exclusiva. Si no poguera quantificar-se s’indicarà així expressament.

e) Nombre d’operacions realitzades de les compreses en l’esmentat article 2.1.o), distingint la classe o naturalesa d’aquesta. Si no s’haguera realitzat operació alguna s’indicarà així expressament.

f) Si escau, el titular real si existira modificació del mateix respecte del qual ja conste en el Registre, en el sentit indicat en l’apartat C).

L’apartat f) no ha de ser emplenat per les persones físiques.

 • Obligacions de les persones físiques professionals.

  Hauran d’inscriure’s en el Registre de Prestadors de Serveis, exclusivament de forma telemàtica, amb base a un formulari preestablit aprovat per Ordre del Ministeri de Justícia. Termini d’inscripció ampliat fins a 31 de desembre de 2019 segons la Instrucció DGRN sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les Persones Físiques Professionals que  presten serveis descrits en l’articule 2.1.o), de 28 d’Abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme” (Punxi ací).

Les Persones Físiques Professionals estaran exemptes de l’obligació de depositar comptes anuals. No obstant això, si estaran obligades a depositar en el Registre Mercantil el document assenyalat en l’apartat anterior en el qual es faran constar  els esments següents:

a) Els tipus de serveis prestats de els compresos en l’article 2.1.o) d’aquesta llei.

b) Àmbit territorial on opera, indicant municipi o municipis i províncies.

c) Prestació d’aquest tipus de serveis a no residents en l’exercici de què es tracte.

d) Volum facturat pels serveis especificats en l’apartat a) en l’exercici i en el precedent, si l’activitat de prestadors de servei a societats no fora única i exclusiva. Si no poguera quantificar-se s’indicarà així expressament.

e) Nombre d’operacions realitzades de les compreses en l’esmentat article 2.1.o), distingint la classe o naturalesa d’aquesta. Si no s’haguera realitzat operació alguna s’indicarà així expressament.  

Aquest depòsit s’efectuarà de forma exclusivament telemàtica i dins dels tres primers mesos de cada any, per la qual cosa, atés que el termini d’inscripció és fins al 4 de Setembre de 2019, el primer depòsit del document citat en aquest apartat, haurà de presentar-se en el Registre Mercantil entre l’1 de Gener i el 31 de Març de 2020.

 • Procedimient Sancionador 

L’incompliment de les obligacions citades tindran la consideració d’infracció lleu, a la qual es refereix l’article 53 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril,  i el seu procediment sancionador serà l’establit en l’article 61 d’aquesta Llei.

 • Llei 10/2010, de 28 d’abril de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015  relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió.
 • Directiva (UE) 2018/843 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de maig de 2018 per la qual es modifica la Directiva (UE)2015/849 relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, i per la qual es modifiquen les Directives 2009/138/CE i 2013/36/UE.
 • Reial decret llei 11/2018, de 31 d’agost,de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d’entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Formularis oficials per a Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos allotjats en registradores.org 
Han de descarregar-ho, emplenar i signar digitalment.

Alta/Baixa Prestador de Serveis. Persones Juridiqües.

Es deurà presenta simultàniament, a través de l’aplicació «*IURE» (veure manual d’ús), la declaració de Titularitat Real sempre que l’entitat no present comptes en el Registre Mercantil. En el cas que si les presente, només s’haurà de presentar aquesta declaració si hi ha hagut algun canvi en la mateixa des de l’última declaració depositada.

Les Entitats no inscrites conforme a l’Art. 81 del Reglament de Registre Mercantil, i sotmeses a aquesta llei 10/2010 hauran d’adjuntar a l’enviament la següent documentació per a la seua prèvia inscripció en el Registre :

   • Document acreditatiu de la vigència de l’entitat i la seua inscripció en el registre administratiu corresponent.
   • Estatuts vigent o si escau contracte social.
   • Certificat de càrrecs vigents del registre administratiu corresponent

*Tota persona Jurídica inscrita com a prestadora de serveis a societats, haurà de presentar comptes anuals en el Registre Mercantil, emplenant el document “prestadors de serveis”.

Alta/Baixa Prestador de Serveis. Persones Físiques Professionals.

Publicat el 4 de setembre de 2019 ”Instrucció DGRN sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les Persones Físiques Professionals que presten serveis descrits en l’articule 2.1.o), de 28 d’Abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme” (Punxe ací).

El termini d’inscripció per a les persones físiques professionals ha sigut PRORROGAT FINS A 31/12/2019

Alta/Baixa Prestador de Serveis. Persones Físiques- Empresaris Individuals.

Serà necessari per a la inscripció en el Registre de Prestadors per a Societats i Fideïcomisos de la persones físiques empresàries (No Professionals) la inscripció prèvia o simultaneja del sol·licitant com a empresari individual, amb els requisits establits en l’article 87 i següents del reglament del registre mercantil.

*Tota persona Física – Empresària Individual inscrita com a prestadora de serveis a societats, haurà de presentar comptes anuals en el Registre Mercantil, emplenant el document “prestadors de serveis”.

Formulari d’Inscripció Empresari Individual:

Formulari d’Inscripció d’Empresari Individual