Prestadors de Serveis
Formularis oficials per a Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos allotjats en registradores.org 
Han de descarregar-ho, emplenar i signar digitalment.

Alta/Baixa Prestador de Serveis. Persones Juridiqües.

Es deurà presenta simultàniament, a través de l’aplicació «*IURE» (veure manual d’ús), la declaració de Titularitat Real sempre que l’entitat no present comptes en el Registre Mercantil. En el cas que si les presente, només s’haurà de presentar aquesta declaració si hi ha hagut algun canvi en la mateixa des de l’última declaració depositada.

Les Entitats no inscrites conforme a l’Art. 81 del Reglament de Registre Mercantil, i sotmeses a aquesta llei 10/2010 hauran d’adjuntar a l’enviament la següent documentació per a la seua prèvia inscripció en el Registre :

      • Document acreditatiu de la vigència de l’entitat i la seua inscripció en el registre administratiu corresponent.
      • Estatuts vigent o si escau contracte social.
      • Certificat de càrrecs vigents del registre administratiu corresponent

*Tota persona Jurídica inscrita com a prestadora de serveis a societats, haurà de presentar comptes anuals en el Registre Mercantil, emplenant el document “prestadors de serveis”.

Alta/Baixa Prestador de Serveis. Persones Físiques Professionals.

Publicat el 4 de setembre de 2019 ”Instrucció DGRN sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les Persones Físiques Professionals que presten serveis descrits en l’articule 2.1.o), de 28 d’Abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme” (Punxe ací).

El termini d’inscripció per a les persones físiques professionals ha sigut PRORROGAT FINS A 31/12/2019

Alta/Baixa Prestador de Serveis. Persones Físiques- Empresaris Individuals.

Serà necessari per a la inscripció en el Registre de Prestadors per a Societats i Fideïcomisos de la persones físiques empresàries (No Professionals) la inscripció prèvia o simultaneja del sol·licitant com a empresari individual, amb els requisits establits en l’article 87 i següents del reglament del registre mercantil.

*Tota persona Física – Empresària Individual inscrita com a prestadora de serveis a societats, haurà de presentar comptes anuals en el Registre Mercantil, emplenant el document “prestadors de serveis”.

Formulari d’Inscripció Empresari Individual:

Formulari d’Inscripció d’Empresari Individual