Notes S./Certificacions
Avís Certificacions

En la SOL·LICITUD d’expedició de CERTIFICACIÓ, si es desitja informació sobre depòsit de comptes anuals o legalització de llibres, s’ha de indicar de forma expressa l’exercici o exercicis la informació dels quals interessa. En cas contrari, només es donarà informació de l’últim exercici depositat o legalitzat.Com a conseqüència del caràcter públic de el Registre Mercantil, tota persona pot conéixer el contingut dels seients publicats en aquest, així com el dels documents arxivats i depositats en ell.

Els mitjans pels quals es pot accedir a la publicitat són notes simples i certificacions.

Publicitat Formal- Nota Simple Informativa 

La nota simple té valor purament informatiu i no dóna fe del contingut dels seients. El seu termini màxim d’expedició és de 3 dies hàbils.

Pot ser literal dels seients del Registre o de dades concretes, o còpia dels documents arxivats o depositats, s’expedeix amb indicació del numere de fulla i de la data en què s’estenen i porten el segell del registrador.

Sol·licitar i Recollir una Nota simple

La nota simple pot obtindre’s mitjançant petició, en el propi Registre, conforme al que es disposa en la Instrucció de 17 de febrer de 1998 de la DGRN o per correu electrònic amb signatura reconeguda dirigit a l’adreça valència4@registromercantil.org

En la sol·licitud hauran d’indicar de forma expressa la informació que sol·liciten, que ha d’ajustar-se, en tot cas, a les dades obrants en el Registre susceptibles de publicitat registral.

Hauran d’aportar obligatòriament nom i cognoms, domicili i DNI o Nif del sol·licitant. La falta d’algun d’aquestes dades o de la signatura de la sol·licitud donarà lloc a la no expedició de la informació sol·licitada conforme al que es disposa en la indicada instrucció.

Les sol·licituds de publicitat formal quedaren arxivades durant un termini de de tres anys, de manera que sempre puga identificar-se al sol·licitant, el seu domicili, DNI o NIF.

Es pot obtindre també la publicitat, també de forma telemàtica, sol·licitant la seua expedició pel servei online articulat pel col·legi de registradors a través de la web www.registradores.org.

Igualment, pot obtindre’s per correu postal dirigit a Gran Via Marques del Turia núm.57-sota València-46005 o per correu electrònic sense signatura reconeguda ( però amb signatura manuscrita i fotocòpia de DNI) a l’adreça electrònica a dalt indicada, però en aquests acasos la informació només la podrà retirar l’interessat de forma presencial ( DNI o NIF).

En cas de sol·licitar l’enviament per correu certificat haurà d’indicar les dades d’enviament en la pròpia sol·licitud.

 

Resum D’enviament i Recepció de Nota Simple
Entrada de Document Exida de Document
Portal web del Col·legi de Registradors Portal web del Col·legi de Registradors
Presencial DNI/NIF

Correu electrònic amb signatura reconeguda.

Presencial:

  • Lliurament al propi interessat DNI/NIF
  • Persona autoritzada en la pròpia sol·licitud presentada.

Correu certificat.

Correu postal

Correu electrònic sense signatura reconeguda

Al propi interessat de forma presencial DNI/NIF

 


 Formulari de Sol·licitud de Nota Simple / Sol·licitud per a la Signatura Electrònica (FNMT)

Publicitat Formal -Certificacions

Constitueix l’únic mig fefaent per a acreditar el contingut dels seients del registre i dels documents depositats o arxivats en aquest. El seu termini màxim d’expedició és de 5 dies hàbils.

En la sol·licitud haurà d’indicar-se de forma expressa les circumstàncies especials que obren en el registre i de les quals es desitge obtindre informació o si es desitja una certificació literal, i la seua presentació requereix efectuar una provisió de fons de 45 euros.

Sol·licitar i Recollir una Certificació.

La certificació pot obtindre’s mitjançant petició, en el propi Registre, conforme al que es disposa en la Instrucció de 17 de febrer de 1998 de la DGRN o per correu electrònic amb signatura reconeguda dirigit a l’adreça valencia4@registromercantil.org

En la sol·licitud hauran d’indicar de forma expressa la informació que sol·liciten, que ha d’ajustar-se, en tot cas, a les dades obrants en el Registre susceptibles de publicitat registral.

Hauran d’aportar obligatòriament Nom i Cognoms, Domicili, DNI o Nif del sol·licitant, Localitat, Codi Postal, Telèfon i Email. La falta d’algun d’aquestes dades o de la signatura de la sol·licitud donarà lloc a la no expedició de la informació sol·licitada conforme al que es disposa en la indicada instrucció.

Les sol·licituds de publicitat formal quedaren arxivades durant un termini de de tres anys, de manera que sempre puga identificar-se al sol·licitant, el seu domicili, DNI o NIF.

Es pot obtindre també la publicitat, també de forma telemàtica, sol·licitant la seua expedició pel servei online articulat pel col·legi de registradors a través de la web www.registradores.org. Per aquesta via podran sol·licitar-se només els següents tipus de certificació:

  • Vigència i Càrrec.
  • Càrrec.
  • Emissió de Certificat Electrònic de Representant de Persona Jurídica (FNMT).

Igualment, pot obtindre’s per correu postal dirigit a Gran Via Marques del Turia núm.57-sota València-46005 o per correu electrònic sense signatura reconeguda ( però amb signatura manuscrita i fotocòpia de DNI) a l’adreça electrònica a dalt indicada, però en aquests acasos la informació només la podrà retirar l’interessat de forma presencial ( DNI o NIF).

En cas de sol·licitar l‘enviament per correu certificat haurà d’indicar les dades d’enviament en la pròpia sol·licitud.

Per a les sol·licituds per via correu electrònic, haurà d’efectuar-se la provisió de fons de 45 euros al compte ES54 3058 2223 3727 2041 7286., que s’acreditarà per aquesta via que s’ha sol·licitat la certificació.

 

Resum D’enviament i Recepció de Certificació
Entrada de Document Exida de Document
Portal web del Col·legi de Registradors Portal web del Col·legi de Registradors
Presencial DNI/NIF

Correu electrònic amb signatura reconeguda.

Presencial:

  • Lliurament al propi interessat DNI/NIF
  • Persona autoritzada en la pròpia sol·licitud presentada.

Correu certificat.

Correu postal

Correu electrònic sense signatura reconeguda

Al propi interessat de forma presencial DNI/NIF

Formulari de Sol·licitud de Certificació