A l’efecte de reduir el nombre de qualificacions defectuoses en els Depòsits de Comptes, informem de les seguents novetats que es tindran en compte en la present Campanya 2023:

 

• La presentació telemàtica dels depòsits de comptes per part de les societats mercantils i altres empresaris que conforme a les disposicions vigents vengen obligats a donar publicitat a aquestes, així com de qui voluntàriament les presenten, corresponents als  exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2022, hauran de presenta-se en elsemodels normalitzats que constan  en la Resolució de 18 de maig de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, referida als models per a la presentaciò de comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació.  Aquests models es corresponen amb els que  consten en el programa D2 que el Col·egi de Registradors posa a disposició gratuïta de tots els usuaris en la seua pàgina web «registradores.org».

Els models seran obligatoris des de les presentacions efectuades a partir del dia 1 de juny de 2023, per la qual cosa si els comptes no estan en els nous models, es procedirà a la seua qualificació defectuosa (Segons l’acord  segon de la citada Resolució).

Haurà de constar, en l’apartat corresponent de la fulla de dades generals d’identificació i informació complementària (IDA2/IDP2) tant el total de la base de repartiiment així com l’aplicació d’aquest, de tots dos exercicis. Igualment haurà de fer-se constar, amb indicació numèrica, els dies que determinen el periode mitjà de pagament als proveïdors, conforme a la D.A. 3ª,  de la Lei 15/2010, de 5 de juliol,  de modificació de la Lei 3/2004, de 29 de desembre. En cas de no consignar xifres en algun del exercicis, haurà d’indicar-se la causa, en l’apartat 01903 de la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP1).

En el cas de que la sociedtat haja tingut un resultat de perdudes, podrà indicar-se en la casella 91000 y 91004 la xifra 0, no considerant-dose defecte en  constar almenys una xifra.

• En la pàgina de Dades Generals de Identificació, han d’emplenar-se els  epígrafs del PERSONAL ASSALARIAT, així com  el del PERSONAL ASSALARIAT AL FINAL DE L’EXERCICI, PER TIPUS DE CONTRACTE Y SEXE. Si no hi ha personal, haurà d’indicar-se la xifra 0, o bé emplenar-se la casella 01903, indicant la causa per la qual no consten xifres, així mateix, en cas de no consignar-se xifres en la casella corresponent al  resultat i  la seua aplicació en la Fulla Identificativa  IDP2 / IDA2,  quan el resultat és negatiu,  es farà constar igualment en la casella 01903 citada.

• Respecte de l’òrgan d’administració, haurà d’indicar-se en la casella 04211 de la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació (IDP1/IDA1) el percentatge de dones d’aquest òrgan. En cas que tots siguen homes indicar 0.

• Aquelles societats que disposen de LEI (Legal Entity Identifier), ACTIU O NO , hauran de fer  constar aquest codi en la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP1) casella 0109.

Totes aquelles societats que presenten informe d’ auditoria per al seu depòsit, haurande fer constar el codi ROAC de l’auditor   o auditors signants, així com la data d’emissió del informe.

• En els Comptes Anuals Telemàtics i en suport CD/DVD, la data d’expedició del Certificat de  l’Acta de la Junta, en la qual ha de constar l’empremta digital generada pel PROGRAMA D2, no pot ser mai anterior a la data de generació de la pròpia petjada. En cas  que la fecha d’expedició del Certificat de la Junta siga anterior, els compesseran qualificats com a  DEFECTUOSES.

• Cuando el documento de Titularidad Real se presente en formato papel deberá ir firmado y fechado, de forma autógrafa, por el administrador o los administradores de la sociedad. La Titularidad Real deberá ir referida a la fecha de su firma.

• Con respecto al nuevo documento de Titularidad Real, aprobado por la  Resolución de 18 de mayo de  2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE 30 de mayo de 2023), en el depósito de las cuentas, se debe cumplimentar la declaración actualizada, en cualquier caso. La declaración debe ir referida a la fecha de generación del fichero .ZIP correspondiente al envío de las cuentas y no a la fecha de cierre del ejercicio. Ello les evitará de la obligación de volver a presentar de nuevo el documento de titularidad real, cuando se presenten ejercicios anteriores al ordinario. Dicha declaración deberá ser coherente con las inscripciones de la hoja registral de la mercantil. En el nuevo documento, cuando existan sociedades intermedias, habrá que hacer el cómputo de dos maneras diferentes:

      1) En el apartado I.a se computa sobre porcentajes de partipación en el capital (multiplicación de los porcentajes que tienen cada una de las sociedades intermedias y el propio titular real en la cadena de sociedades interpuestas).

      2) En el apartado I.b se hallan los derechos de voto del titular real en la cadena de control, en base a las mayorías de capital social en cada una de las sociedades que intervienen. En el caso que una sociedad tenga mayoría de los derechos de voto de otra, controlará todos los derechos de voto que ésta última tenga en la sociedad que deposita cuentas y así sucesivamente hasta “buscar” al titular real, que así mismo deberá tener los derechos de voto mayoritarios (más del 50%) de la última sociedad. En caso que no haya  derechos mayoritarios de votos en la cadena de control, la búsqueda del titular real se “aborta” y ya no existe porcentajes de participación por derecho de voto que declarar en el documento.

• Las cuentas anuales en las que se cumplimente el documento “Sobre Servicios a Terceros” y no conste la sociedad previamente inscrita en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos (conforme a la Disposición Adicional única de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo de fecha 28 de Abril),  serán calificadas como DEFECTUOSAS. Si la sociedad no está inscrita como prestadora, ni indica SI ni NO en la casilla habilitada para ello y comprueba antes de generar el fichero .ZIP,  que el documento sobre servicios a terceros, no está marcado en la instancia de solicitud de depósito.

• Las cuentas anuales de las sociedades que consten inscritas en el citado Registro de Prestadores y no cumplimenten dicho documento, serán calificadas como DEFECTUOSAS.

• Serán calificadas de forma correcta aquellas cuentas anuales que no aporten el modelo de Prestadores de Servicios porque a la fecha de presentación de las mismas, todavía no hayan solicitado su alta en el Registro de Prestadores de Servicios a Sociedades y Fideicomisos.

• Para este ejercicio se podrán presentar,  en plazo y hasta las 23 horas y 59 minutos del día 31 de julio de 2023, aquellas cuentas que hayan sido aprobadas el 30 de junio 2023.

• En la presentació de comptes anuals en SUPORT PAPER els  documents relatius a la TITULARITAT REAL haura de constar sgnat per l’administrador de la mercantil que tinga la facultad certificant.