Informació Provisions

Provisions Mercantils 

Provisions de fons i imports vigents en el Registre Mercantil de València ( Documents, Comptes i Llibres)

Accés a Models de Provisió

DOCUMENTS
COMPTES ANUALS
llibres
Provisió de Documents   
Documento Notarial 200 Euros
Instancia 200 Euros
Certificado de Acta 200 Euros
Mandamiento Judicial / Administrativo 200 Euros
Solicitud de Experto y Auditor 200 Euros
Solicitud de Jurisdicción Voluntaria 350 Euros
Nota Simple No tiene
Certificación 45 Euros
Llibres
Imports  Sense Retenció  Amb Retenció
1  27,27Euros 23,89 Euros
2 40,00 Euros 35,04 Euros
3 52,72 Euros 46,18 Euros
4 65,45 Euros 57,34 Euros
5 78,18 Euros 68,49 Euros
6 90,91 Euros 79,64 Euros
7 103,62 Euros 90,77 Euros
Comptes Anuals   
Provisió
Enviament Telematic No té
Presentació en el Registre (Paper o CD) 80 Euros
Imports 
Imports  Amb Retenció  Sense Retenció
Depòsit Base   57,74 Euros 65,91 Euros
+1doc    60,01 Euros 68,50 Euros
+2 doc  62,28 Euros 71,09 Euros
+3 doc 64,55 Euros 73,68 Euros
     

Documents Obligatoris: Instància/  Certificació / Aprovació comptes/  Fulla de dades generals/ Balanç/ Perdudes i guanys/ Memòria/  Informe mediambiental/ Declaració d’Autocartera/ Titularitat real/ Hoja Covid.

Documents adicionals: Estat Fluxos Efectiu/  Informe d’Auditoria/  Informe de Gestió/ Certificat SICAV/ Declaració anual dels Prestadors de Serveis/ Estat d’Informació no Financiera.

S’annexa a continuació els aranzels aplicats a un Depòsit de Comptes Base. Aranzels aplicats als Deposits de  Comptes Base amb un sol certificante  
Numero de Arancel Cantidad  Importe
1   1 6,010121
20.1   2 6,010122
21.a  6 0,901518
23.1 5 7,512650
 24.2  9 13,52277
25.c 10 21,411060
26   1 0,601012
     
     
 55,97 + IVA 11,75 = 67,72 Euros (Sense Retenció)

Conceptes Minutats

Aranzel  1 Pel seient de presentació.

Aranzel 20.1  Pels seients en llibre de depòsits i llibre d’inscripcions.

Arancel 21.a  Per les notes marginals.

1) Per la nota de presentació estesa en la sol.licitud.

2) Per la de depòsit estesa en la sol.licitud.

3) Per la nota en la fulla de la societat per la presentació (penja).

4) Per la nota estesa al marge del seient del diari de depòsit de comptes en depositar les mateixes que fa constància del depòsit en el llibre de depòsits.

5) Per la nota estesa al marge de la fulla registral, conforme al artículo 368.2 del Reglamento del Registro Mercantil.

6) Per la nota d’honoraris corresponent, que ha d’estendre’s al marge del corresponent llibre diari.

Aranzel 23.1 Per la certificació estesa en la instància i en el llibre de depòsits amb referencia a la pràctica del depòsit.

Aranzel 23.1.b  Per el certificat enviat al presentant amb signatura  electrònica reconeguda del seient de presentació.

Aranzel 23.1.D Pel certificat enviat al presentador amb firma electrònica reconeguda en el que consta les dades de depòsit.

Aranzel 24.2 1) Per la cerca necessària per a comprovar la situació de la societat respecte del depòsit de comptes d’exercicis anteriors, per a si escau procedir al tancament de la fulla registral, conforme a l’article 378 del Reglamento del Registro Mercantil, aprovat per Reial Decret 1784 de 19 de juliol de 1996.

2) Per la cerca i comprovació del CNAE. Article 20 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

3) Pel control que la societat és o no, Entitat d’Interés Públic. Instrucció de 9 de febrer de 2016, de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

 

4) Per la cerca en el GLEIF que la societat té atorgat un codi LEI. Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifiquen els Annexos I, II i III de l’Ordre JUS/319/2018, de 21 de març.

5) Per la cerca en el Registre de Prestadors de Serveis a Tercers i Fideïcomesos, conforme a la D. A. Única de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

6) Per la cerca en el Registre Públic Concursal (Índex Central d’Incapacitats) respecte de l’eventual inhabilitació del certificante conforme a l’article 61 bis del RRM

7) Per la cerca de l’entitat certificant del certificat digital i la comprovació de la data de revocació. 

8) Per l’actualització del Titular Real

9) Per la cerca que ha d’efectuar-se en el PDF corresponent al certificat de l’acta de la junta que la firma o firme dels certificantes complixen amb el Reglament (UE) número 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 (Reglament eIDAS)

Aranzel 25.c  

1) Arxiu de la instància de depòsit,

2) Arxiu documente corresponent a Dades Generals d’Identificació,

3) Exemplar del document corresponent complementari del Full destinada  Dades Generals d’Identificació, l’aplicació del resultat i el període mitja de pagament als proveídors,

4) Arxiu del document corresponent al Balanç.

5) Document corresponent al Compte de Pèrdues i Guanys,

6) Arxiu del document corresponent a la Memòria,

7) Arxiu del document corresponent a la declaració d’autocartera, 

8) Document corresponent a l’informe Medioambiental,

9) Certificat de l’acta de la Junta,

10) Arxiu d’un exemplar de la   instància de sol·licitud que quedarà a la disposició dels interessats. (art.368 RRM)

11) Arxiu de la fulla COVID,

12) Arxiu del document de Titularitat Real.

Aranzel 25.E Digitalització dels documents depositats. (només per als enviaments en suport paper i en suport CD/DVD).

Aranzel 26 Comprobaciò  signatura electònica (en documents telemàtics)

Altres Conceptes

 
En les societats auditades s’afegirà un import corresponent a l’aranzel 24.2 per la comprovació de l’auditor de comptes en el ROAC. Instrucció de 9 de febrer de 2016, de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
 
Per cada document que s’afija al depòsit, com ara l’estat de canvis sobre el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’informe de gestió, l’informe d’auditoria, el certificat corresponent sobre capital de les SICAV, informe d’auditoria, s’afegirà un concepte corresponent a l’aranzel 25.c.
 
NOTA IMPORTANT: Per a procedir al cobrament dls aranzels 23.1.b i 23.1.d, hauran d’efectuar-se aquestes comunicacions amb signatura electrònica reconeguda del registrador