Registre Titularitats Reals
Registre de Titularitats Reals (RETIR) / Declaració de Titular Real

Conforme al que es preveu en la legislació  de prevenció del blanqueig de capitals, els administradors de les societats o entitats inscriptibles en el Registre Mercantil, en la seua qualitat de prestadors de serveis, són subjectes obligats a identificar el titular real dáquelles segons el que es preveu en l’article 4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme i en el seu reglament de desenvolupament (art. 8 i 9 del Reglament aprovat per RD 304/2014, de 5 de maig):  A aquest efecte, com disposa el Reglament de la Llei abans citada (cf. art. 9.1 i 9.2 RD), “els administradors de les societats o altres persones jurídiques hauran d’obtindre i mantindre informació adequada, precisa i actualitzada de la titularitat d’aquestes”. En relació amb aixó, tractan-se de societats anònimes o limitades, la gestió i custòdia del llibre registre de socis i del llibre- registre d’accions nominatives correspon als administradors (cf. art 104 i 116 LSC).  

L’Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació va tindre com a principal novetat el document que porta per rubrica “Declaració d’identificació del titular real” i en el qual ha de contindre informació extra-comptable exigible en aplicació del que s’estableix en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.   

Per al compliment amb la Llei 10/ 2010, de 28 d’ abril s’habiliten dues possibilitats de presentació d’aquest  document:

Formulari en els comptes anuals:

Aquesta fulla ha de  presentar_se tots els exercicis encara que no hi haja hagut cap canvi en la TR. 

En aquest formulari té dues opcions inicials que són les que marquen les diferents possibilitats que hi ha d’emplenar la TR cada any.

EL primer punt és conéixer si la societat està obligada o no a presentar la TR.

    • Si és Societat cotizada es marcarà l’opció “NO”
    • Si la Societat está obligada sempre  es marcará l’opció “SI” (les úniques societats que no han de  presentar-la són les no cotizades en un mercat regulat)

El segon  punt demana conéixer si la societat ha realitzat canvis o és la primera vegada que presenta la TR.

    • Si la TR ha canviat o mai s’ha  presentat es marcara l’opció “SI”
    • Si la TR no ha sigut alterada es marcara l’opció “NO”

Quan es presente aquest document s’entendrà que la data d’actualizació de la TR és la data d’ expedició de la certificació d’ aprovació de comptes.  

Més informació: Despòsit de Comptes    
Programa IURE

L’aplicació «IURE» Permet comunicar al Registre els canvis en la titularitat real que es vagen produint amb posterioritat al depòsit dels  comptes anuals. La data de l’actualizació de la mateixa serà la data de sol.licitut que sol.licita el propi programa (veure manual d’ús).

Consideracions a tindre  en compte quan es produïsquen canvis en la TR.

   • Des de l’última actualizació que conste en el Registre, si es produeix una alteració de les circumstàncies és obligació dels administradors sabedors del cas de presentar sota la seua signatura un nou model de declaració de titular real amb indicació de la data de referència en què s’ ha produït el canvi.
   • És responsabilitat dels administradors rectificar les dades registrals desactualizados quan com a conseqüència d’un augment o reducció de capital, modificació estructural de la societat (fusions, escissions, transformacions etc.) o qualsevol altre acord social es produÏra una alteració de la situació registrada sobre el titular real.
   • Les persones físique que deixaren de ser titulars reals podrán requerir als administradors perquè rectifiquen o actualitzen les dades registrals en la forma abans establida mitjançant nova declaració amb  indicació de la data de referència.

Si ja tinc declarada la titularitat real, i la mateixa no s’ha modificat he de tornar a declarar-la en les CCAA de cada exercici.

No, però s’ha  d’indicar en el model dels comptes anuals a depositar que no hi ha hagut canvis.

Si no he declarat mai la titularitat real en quin moment he de fer-ho?

En els primers comptes anuals que deposite o bé abans de la data del depòsit usant l’aplicació *IURE.

Acabe de depositar els comptes anuals i s’ha modificat la titularitat real tinc obligació de declarar-ho?

Sí, té obligació i pot fer-ho utilitzant per a això el programa *IURE. Ha de tindre en compte que aquesta declaració és totalment gratuïta.

He presentat la titularitat real i he tornat a repetir el mateix de l’any passat ?

Aquesta declaració tindria defecte per no actualitzar cap dada dels ja existents.