Documents

Qui pot presentar documents en el Registre Mercantil?

Qui presente un document en el Registre Mercantil serà considerat representant de qui tinga la facultat o l’haver de sol·licitar la inscripció. Article 45 del Reglament del Registre Mercantil.

Quin és l’horari d’obertura al públic del Registre Mercantil?

El Registre estarà obert al públic, a l’efecte de presentació de documents, tots els dies hàbils, des de les 9.00 a les 17.00 hores, de dilluns a divendres. Durant el mes d’Agost de 9.00 a 14.00 de dilluns a divendres.

Com presentar els documents en el Registre?
  • Personant-se físicament en les oficines del Registre, dins de l’horari d’obertura al públic.
  • Per correu certificat o per missatgeria. En cas de presentació per correu, el seient de presentació s’estendrà al final del dia considerant com presentante el remitent del document. En cas de presentació per missatgeria, el missatger haurà d’aportar una autorització. Aquesta autorització, que servirà perquè el missatger puga presentar en nom de l’interessat, s’expedirà a favor de l’empresa de missatgeria, i haurà d’estar acompanyada del DNI de qui sol·licita la presentació. En qualsevol dels dos casos, serà igualment necessària la provisió de fons per al BORME.
  • Quan concórreguen raons d’urgència o necessitat, qualsevol dels atorgants podrà sol·licitar del Registre Mercantil o de la Propietat del districte en què s’haja atorgat el document, que es remeta al Registre Mercantil competent, conforme a l’estipulat en l’article 46 del Reglament del Registre Mercantil.
Quina provisió de fons per a despeses de BORME he de deixar a l’hora de presentar els documents en el Registre?

Tots els documents hauran d’abonar 200 euros com a provisió única a l’efecte de la publicació en BORME i del despatx del document conforme a la Resolució de la DGRN de 13 de maig de 2018.

Com puc fer les provisions?

El pagament de la provisió de fons prèvia a la presentació dels Documents de Mercantil, Depòsit de Comptes Anuals i Legalització de Llibres, hauran de realitzar-se amb els impresos models 01, 02 i 03, respectivament, que estan a la seua disposició en aquesta pàgina web.

En l’apartat “Pagament Provisions” tenen les tres opcions per a generar els rebuts corresponents. Han d’emplenar tots els camps que se li demanen, generar el rebut i imprimir totes les seues còpies, que una vegada pagues haurà d’aportar al Registre juntament amb els documents a presentar.

El pagament de l’import es pot realitzar de la següent forma:

  • Mitjançant efectiu o càrrec en compte en qualsevol oficina de CAJAMAR I BANC SANTANDER, en els horaris establits a aquest efecte.
  • Exclusivament per a clients de “LA CAIXA”: el pagament només es pot efectuar a través de “Línia oberta”. En aquest cas, ens ha d’aportar còpia impresa per vosté, de la transacció bancària efectuada per internet o rebut que li subministra el caixer automàtic.
He d’aportar alguna dada en el moment de la presentació?

Sí, haurà d’indicar necessàriament, el seu nom i cognoms, DNI, domicili complet, amb indicació del Codi Postal, adreça de correu electrònic, o si escau número de fax. Igualment s’haurà d’indicar si sol·licita la factura amb retenció o sense ella.

Qui pot retirar els documents presentats en el Registre?

Qualsevol persona podrà retirar els documents presentats en el Registre, amb el resguard que es va entregar en el moment de la seua presentació, sempre que s’haja procedit a la inscripció total del document.

En cas que el document emmalaltisca de defectes o s’haja efectuat una inscripció parcial del mateix, només podrà retirar-se pel presentar-te del document, que haurà d’identificar-se amb el seu DNI, o bé per persona autoritzada per aquest, que haurà d’acompanyar l’autorització i còpies dels DNI corresponents.

A partir de que moment puc passar a retirar els documents presentats en el Registre?

Si la comunicació és de despatx del document, podrà retirar-se l’endemà de la notificació. Si la notificació és que el document emmalalteix d’algun defecte, podrà retirar-se als dos dies hàbils des de la notificació. En qualsevol cas, i si no ha pogut ser notificat els documents estaran a la seua disposició a partir del 15º dia hàbil següent a la seua presentació.

Per a les sol·licituds de certificacions el termini per a la seua retirada ho serà a partir del 5º dia hàbil següent a la presentació de la sol·licitud.

Quin és l’horari de caixa en el propi Registre?

L’horari comprén des de les 9.00 a les 14.00 hores tots els dies laborables.

Si presente una escriptura per correu, Com és la forma de devolució?

Tant per a la retirada dels documents enviats per correu certificat o per missatgeria, s’haurà d’enviar a un missatger, o si escau, a persona autoritzada, perquè puga retirar el document i abonar honoraris registrals, ja siguen per despatx del document o per defecte. En qualsevol cas, l’autorització deurà ser igual que per a la presentació dels documents per missatgeria, però indicant que l’autorització ho és per a retirar el corresponent document.

Com es liquiden els honoraris del Registre dels documents despatxats i inscrits?

Quan els honoraris del Registre siguen superiors a la provisió de fons, es podran liquidar en efectiu metàl·lic, amb targeta de crèdit o amb xec bancari. En els casos en què s’haja liquidat mitjançant transferència bancària, no es podrà retirar el document mentre no s’haja fet efectiu l’abonament en el compte del Registre.

Quan els honoraris del Registre siguen inferiors a la provisió de fons, es procedirà a la devolució del sobrant mitjançant xec nominatiu a l’entitat a favor de la qual s’haja inscrit el document, o bé a la persona física o jurídica que haja decidit el presentante en el moment de la recepció del document.

Com es liquiden els honoraris del Registre dels documents qualificats amb defecte?

Hi ha dues possibilitats, a saber:

  • Abonar els honoraris reportats per la qualificació del document, preservant la totalitat de la provisió de fons, en efectiu metàl·lic o amb xec bancari.
  • Descomptar els honoraris reportats per la qualificació del document de la provisió de fons.

El Registre recomana la primera opció, ja que qui utilitza la segona opció, haurà de fer novament la provisió de fons en el moment que aportació de nou el document ja esmenat al Registre, amb la consegüent pèrdua de temps en tornar a efectuar l’operació d’ingrés.

Legislació Vigent 

Document de caràcter obligatori a aportar per a la presentació dels documents

Instància de presentació de documents