Auditors i Experts
 • AUDITORS I EXPERTS


                                                                                  

Nomenament per Registrador Mercantil -Article 265 de la Llei de Societats de Capital.

Quan la Junta General no haguera nomenat als auditors abans que finalitze l’exercici a auditar, havent de fer-ho, o les persones nomenades no accepten el càrrec o no puguen complir les seues funcions, els administradors, el comissari del sindicat d’obligacionistes o qualsevol accionista podrà sol·licitar del Registre Mercantil del domicili social la designació de la persona o persones que hagen de realitzar l’auditoria, d’acord amb el que es disposa en el Reglament del Registre Mercantil. Si desitja accedir a la sol·licitud prema ací.

En les societats que no estiguen obligades a sotmetre els comptes anuals a verificació per un auditor, els accionistes que representen, almenys, el 5 % del capital social podran sol·licitar del Registrador Mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nom un auditor de comptes perquè efectue la revisió dels comptes anuals d’un determinat exercici sempre que no hagueren transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament d’aquest exercici. Si desitja accedir a la sol·licitud prema ací.

Nomenament d’auditors en societats no obligades verificació -Article 359 del RRM.

Els socis de societat anònima, de responsabilitat limitada o de societat comanditària per accions no obligades a la verificació dels comptes anuals i de l’informe de gestió podran sol·licitar del Registrador Mercantil del domicili social el nomenament d’un o diversos auditors de comptes, amb càrrec a la societat, quan concórreguen les següents circumstàncies:

 • Que el sol·licitant o els sol·licitants representen, almenys, el 5 per 100 del capital social.
 • Que no hagen transcorregut tres mesos des de la data de tancament de l’exercici a auditar.
 • Al nomenament d’auditors contemplat en aquest article serà aplicable el que es disposa en els articles 354, 355, 356 i 358.

Requisits de la sol·licitud

La sol·licitud de nomenament d’auditor de comptes es farà mitjançant instància per triplicat, totes còpies originals i degudament signades que expressaran les circumstàncies següents:

 • Nom i cognoms, DNI i domicili del sol·licitant, amb indicació del càrrec que ostenta en la societat, o de la seua condició de soci. En cas de no ser soci fundacional haurà d’acompanyar-se els documents acreditatius de la legitimació del sol·licitant.
 • Denominació i dades d’identificació registral de la societat a auditar, així com el seu domicili.
 • Causa de la sol·licitud indicant expressament, en cas de ser el supòsit de l’art. 265.2, la no obligació de verificar comptes per part de la societat, indicant exercici a auditar amb el requisit que no haguera transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament d’aquest exercici.
 • Data de la sol·licitud.

Nomenament d’expert independent-Article 338 del RRM.

La sol·licitud de nomenament d’un o diversos experts independents per a l’elaboració d’un informe sobre les aportacions no dineràries a societats anònimes o comanditàries per accions es farà mitjançant instància per triplicat, dirigida al Registrador Mercantil del domicili social, expressant les circumstàncies següents:

 • Denominació i dades d’identificació registral de la societat o, si escau, el nom i cognoms de les persones que promoguen la constitució de la societat, així com el seu domicili.
 • Descripció dels béns, amb indicació del lloc en què es troben, així com del número i valor nominal i, si escau, prima d’emissió de les accions a emetre com a contrapartida.
 • Declaració de no haver-se obtingut en els últims tres mesos una altra valoració d’aquests béns, realitzada per expert independent nomenat pel Registrador Mercantil
 • Data de la sol·licitud.

La instància haurà d’anar subscrita, almenys, per una de les persones que promoguen la constitució de la societat o, si ja estiguera constituída, per la pròpia societat.

És d’advertir que respecte a la descripció dels béns, en cas de béns immobles es farà constar les dades d’inscripció en el Registre de la propietat corresponent; en cas de maquinària o vehicles a motor lloc on estiguen depositats, i les seues dades identificatives tals com a Marca, Model, Matricula, número de motor, etc,

Sol·licituds

Per a les sol·licituds d’expert i auditors, es realitzarà una provisió de fons de 250 euros, adjuntant el resguard bancari a la sol·licitud de nomenament.

La documentació haurà de presentar-se en triplicat exemplar, pels mostradors que atenen la presentació d’escriptures i documents a inscripció.