Retencions
  • RETENCIONS

Informació sobre Retencions

Obligació de retindre:

Dels Articles 82 i 87 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i dels Articles 69, 71 i 101 del seu Reglament, segons redacció donada a aquest últim pel Reial decret 594/2002 , resulta:

  • Les persones jurídiques i els empresaris individuals i professionals estan obligats a retindre i ingressar a compte la quota que es determine respecte de les quantitats que abonen en l’exercici de les seues activitats empresarials i professionals.
  • Els subjectes obligats a retindre assumiran l’obligació d’efectuar l’ingrés en el tresor, sense que l’incompliment d’aquella obligació puga excusar-los d’aquesta.
  • L’obligació de retindre incumbeix, per punt, a l’obligat el pagament de la factura, de manera que és a ell mateix a qui correspon apreciar si escau aquesta o no, sense comptar amb la conformitat del professional que suporte la retenció.

Aquelles persones que per estar obligades a practicar la retenció desitgen que se’ls faça constar aquesta en la factura hauran d’indicar-ho en el moment de la presentació del document.