Depòsit de Comptes
Avís de Comptes “Important” 2024
Desistiment d’un seient de presentació
Per a procedir al desistiment d’un seient de presentació, ja realitzat, és necessari presentar la corresponent instància de sol·licitud de desistiment, amb les dades i Firma Electrònica del presentante i remetre-la al Registre Mercantil de València a través de la pàgina www.registradores.org accedint al Registre En línia/ Registre Mercantil/ Presentació Telemàtica/Nova presentació/ Document privat/ Tipus d’operació: Sol·licitud de desistiment de seient  de presentació    
 
Tancament d’entrada telemàtica

En cas d’haver realitzat un enviament telemàtic incorrecte pot enviar una sol.licitud de tancament de l’entrada, en el mateix dia en què aquest enviament haja sigut realitzat. Per a això emplene la sol.licitud punxant ací i remeta-la a valencia.cuentasanuales@registromercantil.org

ÉS D’ADVERTIR QUE EL TANCAMENT DE L’ENTRADA NOMÉS SERÀ ATESA EN CAS DE NO HAVER ASSIGNAT SEIENT A L’ENVIO QUE ES PRETENC TANCAR


De conformitat amb l’Ordre *JUS/616/2022 de 30 de juny i Ordre *JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació (BOE 4 de juliol de 2022)..

La presentació dels comptes anuals, es pot efectuar de tres formes:

PRESENTACIÓ ENVIAMENT TELEMÀTIC

Per a la presentació telemàtica es requereix ser usuari abonat del Col·legi de Registradors i ser titular d’un certificat electrònic dels reconeguts per l’Administració, això és, comptar amb un certificat Digital (o DNIe) vigent que corresponga a una de les següents classificacions: persona física (amb o sense atributs) o representant d’entitat i on el seu NIF aparega en el camp “Assumpte” o “SerialNumber”, sent aquest la dada usada per a la identificació dins del sistema. 

Si desitja obtindre una llista completa dels Prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats acceptats pel  Col·legi de Registradors podrà consultar-los a través de la llista (TLS) publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través del següent enllaç:

Prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats autoritzats pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital

L’elaboració dels fitxers es realitza a través dels programes comptables que disposen de tal utilitat o bé a través del Programa D2  Per a suport del programa D2 i per a qualsevol dubte en la presentació telemàtica de comptes anuals poden dirigir-se al telèfon d’ajuda 912701796.

La presentació telemàtica  pot realitzar-se de dues formes:

ENVIAMENT TELEMÀTIC COMPLET (INCLOSA LA CERTIFICACIÓ DE L’ACTA DE LA JUNTA).

No s’aportarà cap document al registre, tots formen part de l’enviament telemàtic. Les noves versions del programa D2 per a exercicis iniciats a partir del 01-01-2008 permeten la generació d’enviaments complets, generant dos fitxers que poden enviar-se directament a través del Portal de Serveis Interactius.

L’Empremta digital, que es genera en un pas previ a l’enviament, haurà de constar transcrita en la Certificació de l’Acta de la Junta a l’efecte d’identificació del Depòsit Digital enviat.

*No s’efectua provisió de fons.

IMPORTANT: El presentante que ha d’indicar-se en la instància de sol·licitud del D2, ha de coincidir amb el titular de el certificat digital amb el qual s’haja efectuat l’enviament. Dita certificada digital s’utilitzarà per a la consulta dels defectes en la web, si n’hi hagués.

ENVIAMENT TELEMÀTIC MIXT (NO INCLOU LA CERTIFICACIÓ DE L’ACTA DE LA JUNTA EN L’ENVIAMENT).

Hauran d’aportar-se a el registre en els següents 15 dies hàbils a l’enviament telemàtic, i en la carpeta corresponent, els següents documents:

 • Instància de sol·licitud (la imprimeix el programa D2).
 • Certificat de l’acta de la Junta* (descàrrega).
  * Conforme resolució de la DGRN de 2 de desembre 2011 (BOE-A-2012-1603) i 21 de desembre de 2015 (BOE 06/01/2016) haurà de constar transcrit el codi alfanumèric de l’empremta digital, o bé constar la certificació de l’empremta digital signada de forma digital o manuscrita pels titulars de la facultat certificante.
 • Certificat de l’empremta digital signat (ho imprimeix el programa D2).
 • Justificant de recepció que genera el propi enviament telemàtic.
  *No s’efectua provisió de fons.
  IMPORTANT: El presentante que ha d’indicar-se en la instància de sol·licitud del D2, ha de coincidir amb el titular del certificat digital amb el qual s’haja efectuat l’enviament. Dita certificada digital s’utilitzarà per a la consulta dels defectes en la web, si n’hi hagués.

En cas de no presentació dels documents en el Registre dins dels següents 15 dies hàbils motivarà la qualificació defectuosa del depòsit.

PRESENTACIÓ EN SUPORT CD o DVD

Hauran d’aportar-se al Registre en la carpeta corresponent, els següents documents:

 • Instància de sol·licitud (la imprimeix el programa D2).
 • Certificat de l’acta de la Junta*.
  * Conforme resolució de la DGRN de 2 de desembre 2011 (BOE-A-2012-1603) i 21 de desembre de 2015 (BOE 06/01/2016) haurà de constar transcrit el codi alfanumèric de l’empremta digital, o bé constar la certificació de l’empremta digital signada de forma digital o manuscrita pels titulars de la facultat certificante.Certificat de l’empremta digital signat (ho imprimeix el programa D2).
 • El CD o DVD, en el qual ha de constar el fitxer zip que genera el nou D2. Aquest fitxer ha d’incloure tots els altres documents objecte de depòsit, que seran emplenats o importats des del D2.

NOTA: S’acompanyarà la provisió de fons corresponent als comptes anuals presentats. Una única provisió de 75 euros per compte presentat.

IMPORTANT: A els efectes de la retirada de comptes en el Registre per a la seua esmena tindrà la consideració de presentante el que conste en la instància de sol·licitud que genera el programa D2.

PRESENTACIÓ EN SUPORT PAPER

Tots els documents es presenten en paper (descàrrega). Respecte dels comptes anuals, el model que s’imprimeix des del programa D2 no és considerat model normalitzat. És d’advertir que en el lateral del document imprés consta: “No apte per a la seua presentació en paper”.

NOTA: S’acompanyarà la provisió de fons corresponent als comptes anuals presentats. Una única provisió de 75 euros per compte presentat.

IMPORTANT: A els efectes de la retirada de comptes en el registre per a la seua esmena tindrà la consideració de presentante el que conste en la instància de sol·licitud.

INDICACIONS A TINDRE EN COMPTE:
DEVOLUCIÓ DE PROVISIÓ I RETIRADA DE DOCUMENTS PRESENTATS EN PAPER O CD/DVD.

Una vegada s’haja procedit al depòsit dels comptes,el Registre Mercantil remetrà un correu electrònic comunicant-ho i acompanyant les factures, en les quals constarà la diferència entre provisió de fons i l’import reportat.

Haurà de personar-se en el Registre el presentante que figure en la instància de presentació, o en defecte d’això, haurà d’acompanyar autorització del mateix i fotocòpia del DNI de l’autorizante.

Per a retirar les carpetes qualificades amb defecte, serà imprescindible la presentació de la còpia de la instància de presentació segellada pel registre juntament amb la notificació de el defecte realitzada al presentante mitjançant correu electrònic.

IMPORTANT:

Totes les devolucions de provisions s’efectuaran als matins en horari de 9 a 14 hores

IDENTIFICACIÓ DEL TIPUS DE MODEL NORMALITZAT QUE ES PRESENTA.

En la Certificació de l’Acta de la Junta es farà constar expressament quin tipus de model oficial es presenta sempre que no s’usen els models extensos: PIME, ABREUJAT (ja siguen tots o part dels models).

IDENTIFICACIÓ DELS COMPTES ANUALS

En la presentació digital (CD/DVD, TELEMÀTICA) s’ha d’identificar els comptes en el certificat de l’acta de la Junta mitjançant la transcripció de els 44 dígits del codi alfanumèric, o, si escau, adjuntant de forma addicional el document de la certificació de l’empremta digital, signada per qui ostente la facultat certificante.

MEMÒRIA

La Memòria haurà de ajustar-se al contingut mínim indicat en l’O.M. de 28-01-09 (BOE 10 de Febrer de 2009), que ha sigut modificada mitjançant la resolució del Ministeri de Justícia de 6 d’Abril de 2010 (BOE 7 d’Abril de 2010).

ESMENA DELS COMPTES ANUALS

Per a l’esmena per via telemàtica, haurà de tindre’s en compte que en el nou enviament es remetran novament tots els documents que formen part del depòsit, encara que alguns no hagueren sigut objecte d’esmena.

Perquè aquest nou enviament  no motive un nou assentament registral, és IMPRESCINDIBLE que en efectuar-ho indiquen el número d’entrada de l’enviament esmenat, que sempre consta en el correu electrònic de notificació de defecte (Llibre: 2/Any: el de l’entrada / n° d’entrada:… -aquest últim compost per 6 dígits numèrics, sense comes ni decimals ni altres caràcters-).

He d’indicar el Codi CNAE obligatòriament en la Fulla de Dades Generals d’Identificació?

Sí. Conforme a l’article 20 de la citada llei d’Emprenedors, en els documents inscriptibles i en les escriptures de constitució de societats, s’haurà d’expressar el CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques) corresponent a cadascuna de les activitats que corresponen a l’objecte social. A aquests efectes haurà de constar el CNAE aprovat per Reial decret 475/2007, de 13 d’Abril.

Igualment s’informa que en tots els comptes anuals que hagen de depositar-se s’identificarà com és l’única ACTIVITAT PRINCIPAL desenvolupada durant l’exercici per referència al corresponent codi. Sent d’advertir que si no consta, consta erroni o no consta l’actualitzat en el reial decret citat en el paràgraf anterior, es procedirà a qualificar el depòsit com a DEFECTUÓS.

Punta ací per a veure el llistat de codis CNAE.

És necessari legitimar notarialment la signatura de l’administrador en la certificació de l’acta de la Junta que aprova els comptes anuals?

Ja no és necessari per aplicació de la Llei 25/2011 d’1 d’Agost de Reforma Parcial de la Llei de Societats de Capital, conforme al Preàmbul i a l’articule 279 del citat text legal.

És necessària la signatura electrònica reconeguda per a fer un ENVIO TELEMÀTIC COMPLET a través de la Sala de Signatures?

Els tràmits s’han simplificat i ja no és necessari aquest requisit, encara que s’accepta per a qui desitge utilitzar-ho, ja que assegura fefaentment la signatura del certificante.

En relació a la Certificació de l’Acta de la Junta com he d’identificar els comptes presentats en suport digital?

En qualsevol de les opcions de presentació en Suport Digital (CD, DVD i Enviament Telemàtic punt mixt com a complet) es transcriurà OBLIGATÒRIAMENT en la Certificació de la Junta el codi alfanumèric del certificat de l’empremta digital. (És el codi compost per lletres i números que apareix en la certificació de l’Empremta digital al costat del Codi de Barres); o, si escau, s’adjuntarà de forma addicional el document de la certificació de l’empremta digital, signada per qui ostente la facultat certificante.

En cap cas s’admetrà AFEGITS, ESMENES O RATLLADES QUE NO HAGEN SIGUT DEGUDAMENT SALVATS I SIGNATS EN LA DATA EN què ES REALITZEN I PER AQUESTA PERSONA QUE VA EXPEDIR EL DOCUMENT.

Quins exercicis és obligatori presentar per a evitar el tancament de la fulla registral per falta de depòsit dels comptes?

“Transcorregut un any des de la data del TANCAMENT DE L’EJERICIO SOCIAL sense que s’haja practicat en el Registre el depòsit dels comptes anuals degudament aprovats, el Registrador Mercantil no inscriurà cap document presentat amb posterioritat a aquella data, FINS QUE, AMB CARÀCTER PREVI ES PRACTIQUE EL DEPÒSIT”, excepte excepcions legals. (Article 378 del RRM)

L’obligació genèrica de l’empresari és tindre depositades en el Registre Mercantil els comptes dels sis últims exercicis. Els anteriors exercicis seran objecte d’expurgue pel Registrador Mercantil.

Cosa diferent és la sanció administrativa i el tancament de fulla registral per no depòsit, que només aconsegueix els tres últims exercicis que tanquen la fulla de la societat.

Per a reobrir la fulla registral i poder inscriure els documents que es presenten, serà necessari depositar aquests tres exercicis.

Puc en la presentació dels comptes de l’exercici Actual canviar el pla comptable de PIMES a ABREUJADES o viceversa?

Podrà fer-ho només si ja porta tres exercicis elaborant els comptes conforme al mateix pla. Al quart any podrà canviar-se de pla, sempre que es complisquen els requisits per a acollir-se al mateix.

Puc inscriure la liquidació encara que no present els comptes?

Es pot conforme a l’art. 378.1 del reglament inscriure la dissolució i liquidació d’una mercantil encara que no haja depositat els comptes de l’últim exercici.

Quines entitats i societats estan obligades a depositar els seus Comptes Anuals en el Registre Mercantil?

Els administradors de societats anònimes, de responsabilitat limitada, comanditària per accions i de garantia recíproca, fons de pensions i, en general, qualssevol altres empresaris, que en virtut de disposicions vigents vengen obligats a donar publicitat als seus comptes anuals, presentaran aquestes per al seu depòsit en el Registre Mercantil del seu domicili, dins del mes següent a la seua aprovació. Igual obligació incumbeix als liquidadors. Els altres empresaris inscrits podran sol·licitar, conformement a les disposicions del Reglament del Registre Mercantil, el depòsit dels seus comptes degudament formulats. Article 365 del Reglament del Registre Mercantil.

Segons la Disposició Addicional quarta de la Llei 7/1996 de 15 de Gener:

Les entitats de qualsevol naturalesa jurídica que es dediquen al comerç majorista o minorista o a la realització d’adquisicions o presten serveis d’intermediació per a negociar aquestes, per compte o encàrrec dels comerciants al detall, hauran de formalitzar la seua inscripció, així com el depòsit anual dels seus comptes en el Registre Mercantil en la forma en què es determine reglamentàriament, quan en l’exercici immediat anterior les adquisicions realitzades o mitjançades o les seues vendes, hagen superat la xifra de 100.000.000 de pessetes.

Aquestes obligacions no seran aplicables als comerciants que siguen persones físiques.

En què tipus de suport puc presentar els comptes?

En suport paper. Es poden descarregar gratuïtament els models oficials des d’aquesta mateixa pàgina web, punxant ací.

En suport CD/DVD i per VIA TELEMÀTICA. Es pot descarregar gratuïtament el programa D2 des de la web www.registradores.org, en el Portal de Serveis Interactius (ací).

No seran admesos els depòsits en disket.

Quin termini tinc per a aprovar els Comptes i presentar-les en el Registre Mercantil?

El termini per a la formulació dels comptes anuals és de tres mesos des del tancament del seu exercici social. La Junta General es reunirà necessàriament dins dels sis primers mesos de cada exercici per a aprovar els comptes de l’exercici anterior i resoldre sobre l’aplicació del resultat. ( art.164 de la Llei de Societats de Capital) La presentació de els comptes en el Registre Mercantil estarà dins del termini reglamentari si són presentades dins del mes següent a la celebració de la Junta d’aprovació d’aquestes. (Article 365.1 del Reglament del Registre Mercantil.)

Per a aquest exercici es podran presentar en termini i fins a les 23 hores i 59 minuts del dia 1 d’Agost de 2022, aquells comptes que hagen sigut aprovades durant el mes Juny 2022

 

Com tinc constància del depòsit dels Comptes Anuals?

Mitjançant la recepció telemàtica en el correu electrònic del presentante de la factura definitiva i del certificat de depòsit.

I si els Comptes Anuals presentats tenen defecte?

Es notificarà d’aquesta manera que el depòsit realitzat, mitjançant correu electrònic. El presentante o autoritzat haurà de personar-se en les oficines del Registre i retirar la carpeta defectuosa, excepte en els casos d’enviament telemàtic complet, en els quals bastarà amb la remissió d’un nou enviament subsanatorio, relacionant-ho amb l’enviament anterior que es pretén esmenar, per a no duplicar el seient de presentació. Es recorda que la vigència del seient de presentació és de 5 mesos conforme a l’article 43 de el Reglament del Registre Mercantil.

Quan hi ha obligació d’auditar?

1.- L’obligació genèrica d’auditar ve regulada en l’article 263 de la Llei de Societats de Capital, en funció que la societat supere o no els paràmetres que estableix la llei durant dos exercicis consecutius.

“Article 263. Auditor de comptes.

1. Els comptes anuals i, si escau, l’informe de gestió deuran ser revisats per auditor de comptes.

2. S’exceptua d’aquesta obligació a les societats que durant dos exercicis consecutius reunisquen, a la data de tancament de cadascun d’ells, almenys dos de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no supere els dos milions huit-cents cinquanta mil euros.

b) Que l’import net de la seua xifra anual de negocis no supere els cinc milions set-cents mil euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors emprats durant l’exercici no siga superior a cinquanta.

Les societats perdran aquesta facultat si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dos de les circumstàncies al fet que es refereix el paràgraf anterior.

3. En el primer exercici social des de la seua constitució, transformació o fusió, les societats queden exceptuades de l’obligació d’auditar-se si reuneixen, al tancament d’aquest exercici, almenys dos de les tres circumstàncies expressades en l’apartat anterior.”

2.- La societat estarà també obligada a auditar si s’ha sol·licitat per un soci o socis, que representen almenys el 5 % del capital social, que el Registrador Mercantil designe un auditor per a la verificació dels comptes d’un exercici determinat, en els termes de l’article 265.2 de la Llei de Societats de Capital.

3.- La societat estarà obligada a auditar si constés inscrit auditor de comptes per a l’exercici que es pretén depositar, tot i que ho anara amb caràcter voluntari.

Quan es poden presentar els comptes en format abreujat?

La possibilitat de presentar Balanç i Estat de Canvis en el Patrimoni Net en format PIME o ABREUJAT ve regulada en l’article 257 de la Llei de Societats de Capital.

La possibilitat de presentar el Compte de Pèrdues i Guanys en format PIME o ABREUJAT ve regulada en l’article 258 de la Llei de Societats de Capital.

Es poden presentar comptes auditats però en format abreujat?

Sí; lloc que els paràmetres legals que abans eren únics per a tots dos suposats, ara són diferents. Una societat pot trobar-se en situació d’haver d’auditar, però no arribar a les xifres que l’obligarien a presentar els comptes en format extens.

En comptes abreujats però auditats, no seria necessària la presentació de l’Informe de Gestió ni de l’Estat de Fluxos d’Efectiu.

Quins efectes negatius té l’incompliment de l’obligació de depòsit?

Transcorregut un any des de la data de tancament de l’exercici sense que s’haja depositat en el Registre els comptes, el Registrador Mercantil NO INSCIBIRÁ CAP DOCUMENT presentat amb posterioritat a aquella data, fins que amb caràcter previ es practique el depòsit. S’exceptua els documents relatius al cessament, dimissió d’administradors, gerents i directors generals o liquidadors, revocació o renúncia de poders, dissolució de la societat, nomenament de liquidadors i seients ordenats per a autoritat judicial o administrativa.

L’incompliment de l’obligació de depòsit donarà lloc a la imposició de multes amb import divers que recull l’article 283 de la Llei de Societats de Capital, atenent a la dimensió de la societat, l’import de les partides d’actiu i la seua xifra de vendes, i si foren desconeguts aquests, en atenció a la seua capital social.

Com puc esmenar uns comptes ja depositats? Comptes de Rectificació.

Contemplem el cas, no de l’esmena d’un defecte d’uns comptes en tràmit, sinó de la rectificació del contingut d’uns comptes que es van qualificar com a correctes i el Registrador va procedir a depositar, per la qual cosa el seu contingut ha pogut oferir-se a terceres persones que l’hagen sol·licitat.

Existeixen dues possibilitats d’error, PER ERROR COMPTABLE O PER ERROR DE *TRANSCRIPCION.

Per error de transcripció

En aquest cas es procedirà a la rectificació dels comptes anuals mitjançant certificat expedit per l’òrgan d’administració i acompanyant sempre tots els documents que van ser depositats.

S’haurà d’identificar els comptes rectificats, indicant la DATA DEL SEU DEPÒSIT I EL NÚMERO DE LLIGALL O ARXIU.

Les dades comptables continguts en els comptes anuals depositats no són correctes a causa d’una transcripció errònia d’aquests. El que suposa que la informació de què van disposar els socis en aprovar els comptes era la correcta, i per tant la Junta va adoptar correctament els acords d’aprovació de comptes i aplicació del resultat. L’error es produeix en el bolcat d’aqueixes dades als models oficials que es presenten en el Registre. Per tant, només amb la presentació d’una certificació expedida per l’òrgan d’administració que indique l’error i la seua esmena, acompanyant als nous documents amb les dades transcrites correctament, es procediria al depòsit dels Comptes de Rectificació.

Per error comptable

Quan les dades comptables contingut en els comptes anuals no són correctes per un error en la comptabilitat, ja no es podran rectificar els comptes anuals segons dictamina la SENTÈNCIA DE TRIBUNAL SUPREM *STS 3201/2022 en la qual es fa referència al fet que no cap una altra solució, ja que la junta general va aprovar uns comptes que no eren les degudes pel que només cap la reformulació dels comptes aplicant la Norma 22a del Pla General de Comptabilitat.

Legislació referent al Deposite de Comptes Anuals.

Instruccions per a Emplenar la Declaració de Titularitat Real.

En el primer apartat corresponent a la persona física titular real:

S’haurà d’indicar el nom de la persona física quan aquesta posseïsca o controle més d’un 25% de les participacions o accions de l’entitat  que presenta els comptes anuals. La titularitat podrà ser directa, indirecta o ambdues alhora.

Serà titularitat directa quan el soci persona física siga titular de participacions o accions de la pròpia societat que presenta comptes.

Será titularitat indirecta quan una persona física tinga el control d’una entitat que al seu torn siga la titular de participacions o accions de la societat que deposita comptes (societat interposada). S’entendrà per control d’aquesta societat interposada quan es posseïsca o controle al seu torn més de la meitad de les participacions o accions de la societat interposada. Si no hi ha  persona física que controle més de la meitat de les participacions o accions de la societat interposada, s’ avorta la cerca de titular real. Quan la persona física controle a la societat interposada, controlarà TOTES les participacions o accions que la societat interposada siga titular en la societat que deposita comptes.

Si al seu torn, una societat interposada, és participada per una altra societat interposada, es continuarà “alçant el vel”, com en l’ apartat anterior fins que es trobe a una persona física que controle més de la meitad de les participacions o accions de la societat propietària. Si no hi ha persona física que controle més de la meitad de las participacions o accions de la societat interposada, s’avorta la cerca de titular real.

En el cas que no hi haja una persona física que posseÏca més del 25% de les participacions o accions o no hi  haja cap persona física que controle a una societat interposada, haurà d’indicar-se en el segon apartat de la declaració “TITULAR REAL PERSONA FÍSICA ASSIMILADA” a tots els membres de l’órgan d’ administració de la societat que presenta comptess. En el cas que un membre de l’órgan d’ administració que haja d’indicar-se en aquest apartat siga al seu torn persona jurídica, haurà d’indicar-se en el seu lloc, a la persona física li representa en aquesta entitat.

Sempre que en l’apartat de TITULARITAT REAL PERSONA FÍSICA, figure que una persona física controla les participacions o accions d’una societat interposada, s’haurà d’emplenar  l’apartat III DETALL DE LES SOCIETATS INTERVINENTS EN LA CADENA DE CONTROL.

En les societats que estiguen participades per entitats públiques, serà suficient la formalizació de l’apartat II de la fulla Titularidad Real, indicant simplement “EMPRESA PÚBLICA”, la seua classe (municipal, estatal o autonòmica), el seu caràcter total o parcial (amb capital totalment o parcialment públic) y, per descomptat, l’ens  territorial d’adscripció, si escau (ajuntament de…).

Conforme a l’artícle 9.4 del Reial Decret 304/2014,  de 5 de maig, que aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de 28 d’abril de Prevenció del Blanqueig y Finançament del Terrorisme, no serà preceptiva la identificació dels accionistes o titulars reales d’empreses cotizades o de les seues filials participades majoritàriament quan aquelles estiguen sotmeses a obligacions d’informació que asseguren l’adequada transparència de la seua titularidad real.

El document a presentar de la Titularidad Real haurà de ser signat per la persona (s) amb facultat certificante. 

Si desitja més Informació: Registre de Titularitat Real (RETIR).

NOTA: El Registre Mercantil de València recomana la presentació dels comptes per via telemàtica; per evitar coles, esperes innecesàrias, autoliquidaciones prèvias i desplaçament dels comptes en suport paper ó CD/DVD.
Per qualsevol consulta: TELÈFONO 963898541 // 963898926 Opció 1.
                                         ENVIAMENT TELEMÀTIC/D2  912701796