Notificacions
  • NOTIFICACIONS 


Notificacions 

El Registre Mercantil de València, efectua notificacions sobre les incidències dels documents presentats al mateix, en diversos formats i a efectes diferents. Les més habituals són les següents:

Respecte de documents inscriptibles:

  • Notificació de defecte. La qualificació negativa del document o de concretes clàusules del mateix haurà de notificar-se al presentant i al Notari autoritzador del títol presentat. Serà vàlida la notificació practicada per via telemàtica si l’interessat ho hagués manifestat així al temps de la presentació del títol.
  • Notificació de despatx. Es procedeix  a l’enviament per via telemàtica de la comunicació del   despatx del document presentat i a  comunicar la quantia dels honoraris reportats.

Respecte de comptes anuals i legalització de llibres:

  • Notificació de defecte. La  qualificació negativa del document haurà de notificar-se al presentant. Serà vàlida la notificació practicada per via telemàtica si l’interessat ho hagués manifestat així al temps de la presentació del títol.
  • Notificació de despatx. Es procedeix a l’enviament per via telemàtica de la comunicació del depòsit, o si escau de la legalització del document presentat.
  • Factura telemàtica. La factura motivada tant pel depòsit dels comptes com per la legalització dels llibres, és enviada per via telemàtica per a evitar al presentante viatges i esperes innecessàries.