L’article 41 de la Llei d’emprenedors, de 27 de setembre de 2013, disposa textualment:

Els apoderaments i les seues revocacions, atorgats per administradors o apoderats de societats mercantils o per emprenedors de responsabilitat limitada podrán també ser conferits en document electrònic, sempre que el document d’apoderament siga subscrit amb la signatura electrònica reconeguda del poderdant. Aquest document podrà ser remés directament per mitjans electrònics al Registre que corresponga”.

Preguntes mès Freqüents:

Qui por atorgar-los o revocar-los?

Els administradors o apoderats de les societats mercantils, i els emprenedors de responsabilitat limitada que tinguen inscrita la seua condició en el Registre Mercantil.

Com poden atorgar-se o reviocar-se?

Mitjançant document electrònic subscrit amb signatura electrònica del poderdant des de www.registradores.org

Quins requisits es necessiten?

Estar donat dálta en els serveis interactius del Col.legi de Registradors

  • Disposar de certificat electrònic de signatura

  • Poder utilitzar Internet Explorer 11

  • Tindre instal.lat en l’ordinador el programari de JAVA

Quines facultats es poden conferir?

Pot usar elss formularis que s’han previst per a atorgament y revocació de poders, amb una àmplia gamma de facultats, classificades per categories, per a  dissenyar el contingut del poder de la manera que es vulga:

https://www.registradores.org/documentacion-ydescargas/instancias-de-presentación

Com pot presentarse en el Registre Mercantil?

Per a  poder presentar-se telemàticament es necessari disposar de certificat electrònico de signatura. Una vegada carregat el component JAVA, el sistema mostrarà els diferents tipus de presentació telemàtica i es podrà iniciar el procedimient de presentació.

¿Com pot acreditar-se el poder inscrit o la revocació?

Una vegada realitzada l’inscripciò del poder electrònic o de la revocaciò, es rep una certificaciò electrònica, imprimible en paper, amb codi segur de verificaciò (CSV).

Aquest CSV permet comprovar la seua  autenticidad i també la vigència del poder, perque una vegada que se’inscriga la revocació o es produÏsca la caducitat del poder, al intentar comprovar su vigència, apareixerá també la constancia d’aqueta revocació o caducitat (24 hores al dia, 365 dies a l’any).

¿Quis efectes produeix?

Els efectes del poder són exactament els mateixos queels del poder otorgat per un altre procediment, acreditant les facultats de l’apoderati la vigència de les mateixes per la legitimació —presumpció de veracitat i validesa—resultant de la seua  inscripció en el Registre Mercantil.

Anex