Novetat: Al no haver-se produït canvis normatius comptables durant l’any 2019, que afecten els models de depòsit de comptes, ni haver sigut necessària cap correcció dels annexos associats, els models a utilitzar durant l’any 2020 seran els publicats per la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual es modifica l’Annex I, Annex II i Annex III de l’Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació i la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seua publicació, publicades en el “Boletín Oficial del Estado” núm. 124 de data 24 de maig de 2019.

Enllaços:

Programa D2_2019:

  • D2_2019 Pendiente de publicar