Instruccions per a Emplenar la Declaració de Titularitat Real.

En el primer apartat corresponent a la persona física titular real:

S’haurà d’indicar el nom de la persona física quan aquesta posseïsca o controle més d’un 25% de les participacions o accions de l’entitat  que presenta els comptes anuals. La titularitat podrà ser directa, indirecta o ambdues alhora.

Serà titularitat directa quan el soci persona física siga titular de participacions o accions de la pròpia societat que presenta comptes.

Serà titularitat indirecta quan una persona física tinga el control d’una entitat que al seu torn siga la titular de participacions o accions de la societat que deposita comptes (societat interposada). S’entendrà per control d’aquesta societat interposada quan es posseïsca o controle al seu torn més de la meitat de les participacions o accions de la societat interposada. Si no hi ha persona física que controle més de la meitat de les participacions o accions de la societat interposada, s’avorta la cerca de titular real. Quan la persona física controle a la societat interposada, controlarà TOTES les participacions o accions que la societat interposada siga titular en la societat que deposita comptes.

Si al seu torn, una societat interposada és participada per una altra societat interposada, es continuarà “alçant el vel”, com en l’apartat anterior fins que es trobe a una persona física que controle més de la meitat de les participacions o accions de la societat propietària. Si no hi ha persona física que controle més de la meitat de les participacions o accions de la societat interposada, s’avorta la cerca de titular real.

En el cas que no hi haja una persona física que posseïsca més del 25% de les participacions o accions o no hi haja cap persona física que controle a una societat interposada, haurà d’indicar-se en el segon apartat de la declaració “TITULAR REAL PERSONA FÍSICA ASSIMILADA” a tots els membres de l’òrgan d’administració de la societat que presenta comptes. En el cas que un membre de l’òrgan d’administració que haja d’indicar-se en aquest apartat siga al seu torn persona jurídica, haurà d’indicar-se en el seu lloc, a la persona física li representa en aquesta entitat.

Sempre que en l’apartat de TITULARITAT REAL PERSONA FÍSICA, figure que una persona física controla les participacions o accions d’una societat interposada, s’haurà d’emplenar l’apartat III DETALL DE LES SOCIETATS INTERVINENTS EN LA CADENA DE CONTROL.

En les societats que estiguen participades per entitats públiques, serà prou la formalització de l’apartat II del full Titularitat Real, indicant simplement EMPRESA PÚBLICA; la seua classe (municipal, estatal o autonòmica) , el seu caràcter total o parcial (amb capital totalment o parcialment públic) i, per descomptat, l’ens territorial d’adscripció, si és el cas (ajuntament de…) .

Conforme a l’article 9.4 del Reial Decret 304/2014 de 5 de Maig, que aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de 28 d’Abril de Prevenció del Blanqueig i Finançament del Terrorisme, no serà preceptiva la identificació dels accionistes o titulars reals d’empreses cotitzades o de les seues filials participades majoritàriament quan aquelles estiguen sotmeses a obligacions d’informació que asseguren l’adequada transparència de la seua titularitat real.

El document a presentar de la Titularitat Real haurà de ser firmat per la persona (es)  con facultat certificant.