S’han publicat en el B.O.E. amb data 27 de març de 2018  los nous models per la presentació de comptes anuals. A partir de la data en que estiguen disponibles en la página  registradores.org, cualquier presentació de comptes que se realitze en el Registre Mercantil, debe ajustarse a su contenido.