A conseqüència de la Resolució de 18 de maig de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (BOE 30 de maig de 2023)

referida als models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació i per a major claredat els informem:

La utilització dels nous models aprovats per la Resolució de 18 de maig de 2023, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública serà obligatòria per als comptes anuals aprovats pels subjectes obligats, que siguen presentades en el Registre Mercantil per al seu depòsit des del dia 1 de juny de 2023 inclusivament.

Termini de presentació

Per a aquest exercici es podran presentar,  en termini i fins a les 23 hores i 59 minuts de el dia 31 de juliol de 2023, aquells comptes que hagen sigut aprovades el 30 de juny 2023.