Publicada la nova versió del programa ND2 per a exercicis iniciats a partir del 01/01/17. En la secció de descàrregues del Col·legi de Registradors tenen totes les versions i manuals d’ús.

Els informem que en la web de registradors està disponible el programa d’ajuda de confecció dels comptes anuals (D2) , d’acord amb el que establix l’Orde JUS/ 318/2018 de 21 de març i l’Orde JUS/319/2018 de 21 de març, publicades en el “Bulletí Oficial de l’Estat” núm. 75 de data 27 de març de 2018.