Publicada Orden JUS/794/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el *RegistroMercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seua publicació. (Consolidades Ordre *JUS/793/2021)

Disposició transitòria única. Règim transitori dels models i formats electrònics.

Els subjectes obligats podran continuar utilitzant els models i formats electrònics aplicables amb anterioritat a la vigència de la present ordre ministerial per a la presentació dels comptes anuals d’exercicis iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2020.

No obstant això, es permetrà la utilització dels models aprovats per l’Ordre i Resolució que ara es deroguen, sempre que l’aprovació dels comptes i el seu depòsit en el Registre Mercantil competent s’haja efectuat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordre.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present ordre entrarà en vigor l’endemà al de la seua publicació en el «Boletín Oficial del Estado». Entra en vigor el 27/07/2021

Ja està disponible el programa D2 per al depòsit de comptes anuals d’exercicis iniciats a partir del 1/1/2020.