A l’efecte de reduir el nombre de qualificacions defectuoses en els Depòsits de Comptes, informem de les següents novetats que es tindran en compte en la present campanya 2019:

• La presentació telemàtica dels depòsits de comptes per part de les societats mercantils i altres empresaris que conforme a les disposicions vigents vengen obligats a donar publcitat a aquestes, així com de qui voluntàriament les presenten, corresponents als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2018, hauran de presentar-se en els models normalitzats aprovats per l’Ordre Ministerial JUS/319/2018, de 21 de març (B.O.E. de 27 de març 2018) i amb les variacions que ha determinat la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Direcció General de Registres i del Notariat, per la qual s’aprova el nou model per a la presentació en el Registre Mercantil dels  comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seua publicació. Aquest models es corresponen amb els que consten en el programa D2 que el Col.legi de Registradors posa a disposició gratuïta de tots els usuaris en la seua pàgina web “registradores.org”.

• Haurà de constar, en l’apartat corresponent de la fulla de dades generals d’identificació i informació complementària (IDA2/IDP2) tant el total de la base de repartiment així com l’aplicació d’aquest, de tots dos exercicis. Igualment haurà de fer-se constar, amb indicació numèrica, els dies que determinen el període mitjà de pagament als proveïdors, conforma a la D. A. 3ª, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. En cas de no consignar xifres en algun del exercicis, haurà d’indicar-se la causa, en l’apartat 01903 de la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP2). En el cas que la societat haja tingut un resultat de pèrdues, aquesta xifra només haurà de constar en la casella 91000 corresponent a “Saldo del comptede pèrdues i guanys” sense que càpia la seua aplicació a cap concepte.

• Aquelles societats que disposen de LEI (Legal Entity Identifier) a la data de formulació dels comptes hauran de fer constar aquest codi en la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP1).

• Totes aquelles societats que presenten informe d’auditoria per al seu depòsit, hauran de fer constar el codi ROAC de l’auditor signant. En cas que l’auditor siga una persona jurídica, el número de ROAC que figure serà l’assignat a la persona jurídica, conforme a la DGRN de data, 15 de desembre de 2016 (B.O.E., 7 de gener de 2017). 

• Si en el Certificat de l’Acta de la Junta consta que s’acompanya a depòsit el document corresponent a l’Estat de Canvis sobre Patrimoni Net, s’exigirà que sàporte per al seu depòsit, per la qual cosa recomanem que els models de Certificacions que s’utilitzen per a presentar-se amb els comptes anuals no porten, en tal cas, la referència a aquest document. És d’advertit, que l’Estat de Canvis sobre el Patrimoni Net és de caràcter voluntari per a las societats que formulen comptes en Model Abreujat i en Model PIME.

• En els Comptes Anuals Telemàtics i en suport CD/DVD, la data d’expedició del Certificat de l’Acta de la Junta, en la qual ha de constar l’empremta digital generada pel PROGRAMA D2, no pot se mai anterior a la data de generació de la pròpia petjada. En cas que la data d’expedició del Certificat de la Junta siga anterior, els comptes seran qualificats com a DEFECTUOSES.

• Quan el document de Titularitat Real es presente en format paper haurà d’anar signat i datat, de forma autògrafa, per l’administrador o els administradors de la societat. La Titularitat Real haurà d’anar referida a la data de la seua signatura.

• Per a evitar defectes pel seu emplenament erroni respecte del nou document de Titularitat Real, totes aquelles societats que no cotitzen en borsa i que no hagen modificat la Titularitat Real respecte de la comunicada en els comptes anuals de l’exercici 2017, hauran d’emplenar la primera casella amb un SI, i la segona casella amb un NO. La Titularitat Real ha d’anar referida a la data de generació del fitxer ZIP en els comptes telemàtics.                      

• Els comptes anuals en les quals s’emplene el document  “Sobre Serveis a Tercers” i no conste la societat prèviament inscrita en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos (conforme a la Disposició Adicional única de la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig i Finançament del Terrorisme de data  28 d’Abril,  seran qualificades com a DEFECTUOSES.

• Els comptes anuals de les societats que consten inscrites en el citat Registre de Prestadors i no emplenen aquest document, seran qualificades com a DEFECTUOSES.

• Seran qualificades de forma correcta aquells comptes anuals que no aporten el modl de Prestadors de Serveis perquè a la data de presentació d’aquestes, encara no han sol.licitat la seua alta en el Registre de Prestadors de Serveis a Socitats i Fideïcomisos.

• La data en la qual acaba el termini per a la inscripció dels subjectes obligats en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos, és la de 4 de Setembre de 2019.

• Es podran presentar en termini i fins a les 23 hores i 59 minuts del dia 30 de juliol de 2019, aquells comptes que hagen sigut aprovades el 30 de juny de 2019.