A l’efecte de reduir el nombre de qualificacions defectuoses en els Depòsits de Comptes, informem de les següents novetats que es tindran en compte en la present campanya 2019:

• La presentació telemàtica dels depòsits de comptes per part de les societats mercantils i altres empresaris que conforme a les disposicions vigents vengen obligats a donar publicitat a aquestes, així com de qui voluntàriament les presenten, corresponents als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020, hauran de presentar-se en els models normalitzats aprovats per l’Ordre Ministerial Ordre *JUS/794/2021, de 22 de juliol (BOE de 26 de Juliol 2021). Aquests models es corresponen amb els que consten en el programa D2 que el Col·legi de Registradors posa a disposició gratuïta de tots els usuaris en la seua pàgina web «registradores.org».

En el cas que la societat haja tingut un resultat de perdudes, podrà indicar-se en la casella 91000 i 91004 la xifra 0.

• Haurà de constar, en l’apartat corresponent de la fulla de dades generals d’identificació i informació complementària (IDA2/IDP2) tant el total de la base de repartiment així com l’aplicació d’aquest, de tots dos exercicis. Igualment haurà de fer-se constar, amb indicació numèrica, els dies que determinen el període mitjà de pagament als proveïdors, conforma a la D. A. 3ª, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. En cas de no consignar xifres en algun del exercicis, haurà d’indicar-se la causa, en l’apartat 01903 de la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP2). En cas de no consignar xifres en algun dels exercicis , haurà d’indicar-se la causa, en l’apartat 01903 de la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP2).

• Aquelles societats que disposen de LEI (Legal Entity Identifier) a la data de formulació dels comptes hauran de fer constar aquest codi en la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP1).

• Totes aquelles societats que presenten informe d’auditoria per al seu depòsit, hauran de fer constar el codi ROAC de l’auditor signant. En cas que l’auditor siga una persona jurídica, el número de ROAC que figure serà l’assignat a la persona jurídica, conforme a la DGRN de data, 15 de desembre de 2016 (B.O.E., 7 de gener de 2017). 

• Si en el Certificat de l’Acta de la Junta consta que s’acompanya a depòsit el document corresponent a l’Estat de Canvis sobre Patrimoni Net, s’exigirà que sàporte per al seu depòsit, per la qual cosa recomanem que els models de Certificacions que s’utilitzen per a presentar-se amb els comptes anuals no porten, en tal cas, la referència a aquest document. És d’advertit, que l’Estat de Canvis sobre el Patrimoni Net és de caràcter voluntari per a las societats que formulen comptes en Model Abreujat i en Model PIME.

• En els Comptes Anuals Telemàtics i en suport CD/DVD, la data d’expedició del Certificat de l’Acta de la Junta, en la qual ha de constar l’empremta digital generada pel PROGRAMA D2, no pot se mai anterior a la data de generació de la pròpia petjada. En cas que la data d’expedició del Certificat de la Junta siga anterior, els comptes seran qualificats com a DEFECTUOSES.

• Quan el document de Titularitat Real es presente en format paper haurà d’anar signat i datat, de forma autògrafa, per l’administrador o els administradors de la societat. La Titularitat Real haurà d’anar referida a la data de la seua signatura.

• Per a evitar defectes pel seu emplenament erroni respecte del nou document de Titularitat Real, totes aquelles societats que no cotitzen en borsa i que no hagen modificat la Titularitat Real respecte de la comunicada en els comptes anuals de l’exercici 2017, hauran d’emplenar la primera casella amb un SI, i la segona casella amb un NO. La Titularitat Real ha d’anar referida a la data de generació del fitxer ZIP en els comptes telemàtics.                      

• Els comptes anuals en les quals s’emplene el document  “Sobre Serveis a Tercers” i no conste la societat prèviament inscrita en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos (conforme a la Disposició Adicional única de la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig i Finançament del Terrorisme de data  28 d’Abril,  seran qualificades com a DEFECTUOSES.

• Els comptes anuals de les societats que consten inscrites en el citat Registre de Prestadors i no emplenen aquest document, seran qualificades com a DEFECTUOSES.

• Seran qualificades de forma correcta aquells comptes anuals que no aporten el modl de Prestadors de Serveis perquè a la data de presentació d’aquestes, encara no han sol.licitat la seua alta en el Registre de Prestadors de Serveis a Socitats i Fideïcomisos.

• Es podran presentar en termini i fins a les 23 hores i 59 minuts del dia 30 de juliol de 2021, aquells comptes que hagen sigut aprovades el 30 de juny de 2021.

• En la pàgina de Dades Generals d’Identificació, han d’emplenar-se els epígrafs del PERSONAL ASSALARIAL, així com el del PERSONAL ASSALARIAT AL FINAL DE L’EXERCICI, PER TIPUS DE CONTRACTE I SEXE. Si no hi ha personal haurà d’indicar-se la xifra 0, o bé  emplenar-se la casella 01903, indicant la causa per la qual no consten xifres. 

• Totes aquelles societats que no consten inscrites en el Registre com a Prestadores de Serveis a Societats i Fideicomisos, han d’assegurar-se que en l’enviamnet no s’acompanya  el document corresponent a la declaració anual d’activitats. Si s’acompanya encara que conste emplenat amb xifra 0, però la societat no conste inscrita com a prestadora, els comptes seran qualificats amb DEFECTE.