Castellano

Valencià

English

Reduir grandària Augmentar grandària Enviar per correu Imprimir pàgina

Operativa per a la presentació de sol•licituds PRE-LEI en el Registre Mercantil de València

 

 • Omplir la sol•licitud d'identificador LEI en la URL: https://www.justicia.lei.registradores.org per a donar d'alta la petició en el sistema i imprimir la sol•licitud.
 • La dita sol•licitud haurà de ser segellada i firmada autògrafa per persona amb facultats suficients de l'entitat. El responsable de l'entitat podrà firmar la sol•licitud en el propi Registre. En cas que no puga desplaçar-se al mateix, haurà de constar legitimada notarialment.
 • IMPORTANT: Per a aquelles entitats que no tinguen full registral, és a dir, que no consten inscrites en el Registre Mercantil, haurà d'acreditar-se la representació del firmant per mitjà de la corresponent escriptura o document a què s'acompanyarà una còpia del mateix per al seu confrontació i arxiu. En el cas que la dita entitat tinga un registre administratiu (cooperatives, fundacions, etc) haurà de constar la nota d'inscripció en el mateix.
 • Es podrà realitzar sol•licituds múltiples per mitjà de fitxer Excel per a omplir les mateixes dades corresponents a cada sol•licitud d'assignació del codi PRE-LEI. El fitxer podrà ser obtingut des de la pàgina web del registre en www.rmvalencia.com o per mitjà de sol•licitud al correu valencia.lei(at)registromercantil.org. En estes sol•licituds múltiples el document que es presente en el registre haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada, emesa per persona de poder prou, mencionant que no s'han sol•licitat els PRE-LEI dels Fons y/o Societats davant d'altres PRE-LOUs, així com de la impressió del contingut del fitxer Excel, el qual haurà de ser enviat per correu electrònic a valencia.lei(at)registromercantil.org acompanyat, en format pdf, de la sol•licitud firmada per el/els representants de la/s societat/s, conforme s'ha indicat en l'apartat anterior.

 • El pagament dels honoraris es realitzarà per mitjà del corresponent ingrés, de dos formes possibles:
  • A través de la pagina web http://www.rmvalencia.com/?id=48 en provisió de documents, posant com a tipus "Solicitud Codi Lei-sin retención"o "Solicitud Codi Lei-con retención", i pagament per TPV.
  • A través de la impressió del model d'autoliquidació disponible en la pàgina web http://www.rmvalencia.com/?id=48, en provisió de documents posant com tipo"Solicitud Codi Lei-sin retención"o "Solicitud Codi Lei- amb retención", sent abonat al comptat en les entitats col•laboradores d'este Registre que figuren en el propi imprés. També pot abonar-se en les pròpies dependències del Registre de 9 a 14 hores.
 • Una vegada omplit i degudament firmat el formulari de sol•licitud del codi LEI, es procedirà a la presentació en el Registre dels documents següents:
  • Formulari de Sol•licitud de Codi LEI, degudament obtingut i imprés des del portal del Ministeri de Justícia
  • Justificant d'ingrés d'Autoliquidació.
 • Als efectes oportuns es fa constar que el sistema actual està en desenrotllament sota la direcció del Ministeri de Justícia.
 • Els terminis de qualificació, seran els mateixos que regixen per a la resta de documents, en els termes que preveu l'art. 18 del Codi de Comerç.

 

 

Operativa per a la renovació de codis LEI prèviament emesos pel Registre Mercantil de València.

 

Els codis LEI emesos han de renovar-se cada any. Haurà de sol•licitar-se la renovació l'últim dia de vigència del codi o en els dies immediatament anteriors. Es procedirà a través de la mateixa pàgina web indicada, https://www.justicia.lei.registradores.org, omplint la sol•licitud de renovació. Una vegada fet açò, el procés que s'ha de seguir és el mateix que anteriorment s'ha indicat per a la primera sol•licitud, amb l'excepció d'existir una provisió de fons distinta i que haurà d'indicar-se (renovació Codi LEI).