Castellano

Valencià

English

Reduir grandària Augmentar grandària Enviar per correu Imprimir pàgina

PUBLICITAT REGISTRAL

                   ¡ AVÍS MOLT IMPORTANT!

PER A L'EMISSIÓ DE PUBLICITAT REGISTRAL, SERÀ IMPRESCINDIBLE IDENTIFICAR EL SOL·LICITANT. EN ELS CASOS DE PETICIONS PER VIA FAX, CORREU I CORREU ELECTRÒNIC (sense firma reconeguda) HAURÀ D'ACOMPANYAR-SE A LA SOL·LICITUD CÒPIA DEL DNI DEL SOL·LICITANT. ÉS D'ADVERTIR, QUE LES DADES REFERENTS AL DOMICILI, ESTAT CIVIL I RÈGIM ECONÒMIC MATRIMONIAL DE LES PERSONES FÍSIQUES INSCRITES NO CONSTARAN EN LA PUBLICITAT EMESA.

 

La publicitat del contingut dels llibres del Registre s'obté de dues maneres: mitjançant l'expedició de nota simple informativa o bé mitjançant certificació. La certificació registral és l'únic mitjà d'acreditar fefaentment el contingut dels assentaments del Registre.

 

Notes simples

Les notes simples poden obtindre's per mitjà de petició, en el propi Registre, d'acord amb el que disposa la Instrucció de 17 de febrer de 1998 de la DGRN.

 

En la sol·licitud hauran d'indicar de forma expressa la informació que sol·liciten, que ha d'ajustar-se, en tot cas, als dades que es troben en poder del Registre susceptibles de publicitat registral.

 

Hauran d'aportar obligatòriament nom i cognoms, domicili i DNI/NIF. La falta de dades i de la firma de la sol·licitud donarà lloc a la no expedició de la informació sol·licitada d'acord amb el que disposa la Instrucció de 17 de febrer de 1998 de la DGRN.

 

Igualment poden obtindre  en temps real en lal web del Col·legi de Registradors, o per mitjà de petició al Registre Mercantil al fax 96 3 93 20 84, o per correu ordinari a la direcció següent: 

Registre Mercantil de València
Departament de Publicitat Registral
Gran Via Marqués del Túria, 57
46005 València

 Formulari de sol·licitud de nota simple

 

Certificacions registrals

La facultat de certificar els assentaments del Registre correspondrà exclusivament als registradors mercantils.

 

Els registradors podran així mateix certificar els documents arxivats o depositats en el Registre.

 

Novetat: Ja és possible sol·licitar certificacions des de la web del Col·legi de Registradors, www.registradores.org.

Podran sol·licitar-se 3 tipus de certificacions;

  • de vigència i càrrec,
  • de càrrec,
  • i per a l'emissió de Certificats Electrònics de Representant de Persona Jurídica.

 

Les certificacions registrals es podran sol·licitar al Registre amb les dades i en la forma que consten en l'apartat següent.

 

Dades del sol·licitant

En la petició haurà d'indicar necessàriament les dades següents:

Nom i cognoms
DNI
Domicili
Localitat
Codi postal
Telèfon
Adreça de correu electrònic

Igualment, i per a les peticions que s'efectuen per fax o per correu electrònic  ( valencia4(at)registromercantil.org ), s'hi haurà d'indicar si se sol·licita la tramesa contra reemborsament o s'arreplegarà la informació a l'oficina. En cas que no s'hi indique aquesta opció, s'entendrà que la sol·licitud  s'arreplegarà i abonarà a l'oficina.

 

En cas que la sol·licitud siga per correu electrònic haurà d'escanejar-se la instància de sol·licitud, que haurà de constar firmada pel sol·licitant. Igualment i tant per a les sol·licituds per via fax com per via correu electrònic, haurà d'efectuar-se una provisió de fons de 45 euros al compte ES983058/2007/15/2720017286, que s'acreditarà per la mateixa via que s'ha sol·licitat la certificació.

 

La falta de les dades sol·licitades donarà lloc a la no-expedició de la informació sol·licitada, d'acord amb el que disposa la Instrucció de 17 de febrer de 1998 de la DGRN.

 

En la sol·licitud s'haurà d'indicar de forma expressa la informació que es desitge obtindre.

 

La nota simple o el certificat registral es remetrà per missatgeria al domicili que s'indique, si així se sol·licita, i s'abonarà quan es reba, tant l'import de la informació sol·licitada, com les despeses de tramesa. En cas de no sol·licitar la tramesa contra reemborsament haurà de retirar-se en el Registre. L'expedició de la nota simple informativa s'efectuarà en el termini de tres dies des de la sol·licitud. L'expedició del certificat registral s'efectuarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud.

 

Formulari de sol·licitud de Certificacions