Castellano

Valenciā

English

Reduir grandāria Augmentar grandāria Enviar per correu Imprimir pāgina

Notes simples

Les notes simples poden obtindre's per mitjā de peticiķ, en el propi Registre, d'acord amb el que disposa la Instrucciķ de 17 de febrer de 1998 de la DGRN.

 

En la solˇlicitud hauran d'indicar de forma expressa la informaciķ que solˇliciten, que ha d'ajustar-se, en tot cas, als dades que es troben en poder del Registre susceptibles de publicitat registral.

 

Hauran d'aportar obligatōriament nom i cognoms, domicili i DNI/NIF. La falta de dades i de la firma de la solˇlicitud donarā lloc a la no expediciķ de la informaciķ solˇlicitada d'acord amb el que disposa la Instrucciķ de 17 de febrer de 1998 de la DGRN.

 

Igualment poden obtindre  en temps real en lal web del Colˇlegi de Registradors, o per mitjā de peticiķ al Registre Mercantil al fax 96 3 93 20 84, o per correu ordinari a la direcciķ següent: 

Registre Mercantil de Valčncia
Departament de Publicitat Registral
Gran Via Marqués del Túria, 57
46005 Valčncia

 Formulari de solˇlicitud de nota simple

 

Certificacions registrals

La facultat de certificar els assentaments del Registre correspondrā exclusivament als registradors mercantils.

 

Els registradors podran així mateix certificar els documents arxivats o depositats en el Registre.

 

Novetat: Ja és possible solˇlicitar certificacions des de la web del Colˇlegi de Registradors, www.registradores.org.

Podran solˇlicitar-se 3 tipus de certificacions;

  • de vigčncia i cārrec,
  • de cārrec,
  • i per a l'emissiķ de Certificats Electrōnics de Representant de Persona Jurídica.

 

Les certificacions registrals es podran solˇlicitar al Registre amb les dades i en la forma que consten en l'apartat següent.

 

Dades del solˇlicitant

En la peticiķ haurā d'indicar necessāriament les dades següents:

Nom i cognoms
DNI
Domicili
Localitat
Codi postal
Telčfon
Adreįa de correu electrōnic

Igualment, i per a les peticions que s'efectuen per fax o per correu electrōnic  ( valencia4(at)registromercantil.org ), s'hi haurā d'indicar si se solˇlicita la tramesa contra reemborsament o s'arreplegarā la informaciķ a l'oficina. En cas que no s'hi indique aquesta opciķ, s'entendrā que la solˇlicitud  s'arreplegarā i abonarā a l'oficina.

 

En cas que la solˇlicitud siga per correu electrōnic haurā d'escanejar-se la instāncia de solˇlicitud, que haurā de constar firmada pel solˇlicitant. Igualment i tant per a les solˇlicituds per via fax com per via correu electrōnic, haurā d'efectuar-se una provisiķ de fons de 45 euros al compte ES983058/2007/15/2720017286, que s'acreditarā per la mateixa via que s'ha solˇlicitat la certificaciķ.

 

La falta de les dades solˇlicitades donarā lloc a la no-expediciķ de la informaciķ solˇlicitada, d'acord amb el que disposa la Instrucciķ de 17 de febrer de 1998 de la DGRN.

 

En la solˇlicitud s'haurā d'indicar de forma expressa la informaciķ que es desitge obtindre.

 

La nota simple o el certificat registral es remetrā per missatgeria al domicili que s'indique, si així se solˇlicita, i s'abonarā quan es reba, tant l'import de la informaciķ solˇlicitada, com les despeses de tramesa. En cas de no solˇlicitar la tramesa contra reemborsament haurā de retirar-se en el Registre. L'expediciķ de la nota simple informativa s'efectuarā en el termini de tres dies des de la solˇlicitud. L'expediciķ del certificat registral s'efectuarā en el termini de cinc dies des de la solˇlicitud.

 

Formulari de solˇlicitud de Certificacions