Castellano

Valencià

English

Reduir grandària Augmentar grandària Enviar per correu Imprimir pàgina

PRESENTACIÓ I RETIRADA DE DOCUMENTS

 

 

Qui pot presentar documents en el Registre Mercantil?

Qui presente un document en el Registre Mercantil serà considerat representant de qui tinga la facultat o el deure de sol·licitar la inscripció. Article 45 del Reglament del Registre Mercantil.

 

Quin és l'horari d'obertura al públic del Registre Mercantil?

El Registre estarà obert al públic, a l'efecte de presentació de documents, els dies hàbils, des de les 9:00 fins a les 17:00 hores, de dilluns a divendres. Durant el mes d'agost de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres. Veure horaris.

 

Com presentar els documents en el Registre?

  • Personant-se físicament a les oficines del Registre, dins de l'horari d'obertura al públic.
  • Per correu certificat o per missatgeria. En cas de presentació per correu, l'assentament de presentació s'estendrà al final del dia i es considerarà com a presentador el remitent del document. En cas de presentació per missatgeria, el missatger haurà d'aportar-hi una autorització. Aquesta autorització, que servirà perquè el missatger puga presentar en nom de l'interessat, s'expedirà a favor de l'empresa de missatgeria, i haurà d'estar acompanyada del DNI de qui sol·licita la presentació. En qualsevol dels dos casos, serà igualment necessària la provisió de fons per al BORME.
  • Quan concórreguen raons d'urgència o necessitat, qualsevol dels atorgants podrà sol·licitar del Registre Mercantil o de la Propietat del districte en què s'haja atorgat el document, que es remeta al Registre Mercantil competent, d'acord amb allò que s'ha estipulat en l'article 46 del Reglament del Registre Mercantil.
  • Per fax s'admetran les sol·licituds de publicitat formal, tant les de notes simples com les de certificacions.

Quina provisió de fons per a despeses de BORME he de deixar a l'hora de presentar els documents en el Registre?

Tots els documents que motiven la publicació d'actes en la secció 1a del Butlletí Oficial del Registre Mercantil hauran d'abonar 150 euros com a provisió única.

 

Com puc fer les provisions?

El pagament de la provisió de fons prèvia a la presentació dels Documents de Mercantil, Deposite de Comptes Anuals i Legalització de Llibres, hauran de realitzar-se amb els impresos models 01, 02 i 03, respectivament, que estan a la seua disposició en esta pàgina web.

En l'apartat "Impresos" tenen les tres opcions per a generar els rebuts corresponents. Han d'omplir tots els camps que se li demanen, generar el rebut i imprimir totes les seues còpies, que una vegada pagades haurà d'aportar al Registre junt amb els documents a presentar.

El pagament de l'import es pot realitzar, tal com s'indica en cada rebut, de la manera següent:

  • Per Targeta de Crèdit a través del TPV virtual
  • Per mitjà d'efectiu o càrrec en compte en qualsevol oficina de BANCO DE VALENCIA SA, CAJAMAR i BANCO SANTANDER, en els horaris establits a este efecte.
  • Exclusivament per a clients de “LA CAIXA”: el pagament només es pot efectuar a través de “Línea abierta”ó “Servicaixa”. En este cas, ens ha d'aportar còpia impresa per vosté, de la transacció bancària efectuada per internet o rebut que li subministra el caixer automàtic.

He d'aportar-hi alguna dada en el moment de la presentació?

Sí, haurà d'indicar necessàriament, el seu nom i cognoms, DNI, domicili complet amb indicació del codi postal, adreça de correu electrònic o, si és el cas, número de fax. Igualment s'haurà d'indicar si sol·licita la factura amb retenció o sense ella.

 

Qui pot retirar els documents presentats en el Registre?

Qualsevol persona podrà retirar els documents presentats en el Registre, amb el resguard que s'hi va entregar en el moment de la seua presentació, sempre que s'haja procedit a la inscripció total del document.

 

En cas que el document patisca de defectes o se n'haja efectuat una inscripció parcial, només podrà retirar-se'n pel presentador del document, que haurà d'identificar-se amb el seu DNI, o bé per la persona autoritzada per aquest, que haurà d'acompanyar l'autorització i les còpies dels DNI corresponents.

 

A partir de quin moment puc passar a retirar els documents presentats en el Registre?

Si la comunicació és de despatx del document, podrà retirar-se l'endemà de la notificació. Si la notificació és que el document patix d'algun defecte, podrà retirar-se als dos dies hàbils des de la notificació. En tot cas, i si no ha pogut ser notificat els documents estaran a la seua disposició a partir del 15é dia hàbil següent a la seua presentació.

 

Per a les sol·licituds de certificacions el termini per a la seua retirada serà a partir del 5é dia hàbil següent a la presentació de la sol·licitud.

 

Quin és l'horari de caixa de l'oficina bancària sítia en el Registre?

L'horari comprén des de les 9:00 fins a les 14:00 hores els dies laborables.

 

Si presente una escriptura per correu, quina és la forma de devolució?

Tant per a la retirada dels documents enviats per correu certificat o per missatgeria, s'haurà d'enviar un missatger o, si és el cas, una persona autoritzada, perquè puga retirar-ne el document i abonar els honoraris registrals, ja siguen per despatx del document o per defecte. En tot cas, l'autorització haurà de ser igual que per a la presentació dels documents per missatgeria, però indicant que l'autorització és per a retirar el corresponent document.

 

Com es liquiden els honoraris del Registre dels documents despatxats i inscrits?

Quan els honoraris del Registre siguen superiors a la provisió de fons, es podran liquidar en efectiu metàl·lic, targeta de crèdit o amb xec bancari. En els casos en què s'hagen liquidat mitjançant transferència bancària, no se'n podrà retirar el document mentre que no s'haja fet efectiu l'abonament en el compte del Registre.

 

Quan els honoraris del Registre siguen inferiors a la provisió de fons, es procedirà a la devolució del sobrant mitjançant xec nominatiu a l'entitat a favor de la qual s'haja inscrit el document, o bé a la persona física o jurídica que haja decidit el presentador en el moment de la recepció del document.

 

Com es liquiden els honoraris del Registre dels documents qualificats amb defecte?

Hi ha dues possibilitats:

  • Abonar els honoraris meritats per la qualificació del document, preservant la totalitat de la provisió de fons, en efectiu metàl·lic o amb xec bancari.
  • Descomptar els honoraris meritats per la qualificació del document de la provisió de fons.

El Registre recomana la primera opció, atés que qui utilitze la segona opció haurà de fer novament la provisió de fons en el moment que aporte de nou el document ja esmenat al Registre, amb la consegüent pèrdua de temps en tornar a efectuar l'operació d'ingrés.