A l’efecte de reduir el nombre de qualificacions defectuoses en els Depòsits de Comptes, informem de les següents novetats que es tindran en compte en la present campanya 2022:

• La presentació telemàtica dels depòsits de comptes per part de les societats mercantils i altres empresaris que conforme a les disposicions vigents vengen obligats a donar publicitat a aquestes, així com de qui voluntàriament les presenten, corresponents als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2021, hauran de presentar-se en els models normalitzats aprovats per l’Ordre Ministerial l’Ordre JUS/616/2022 de 30 de juny i Ordre JUS/615/2022. Aquests models es corresponen amb els que consten en el programa D2 que el Col·legi de Registradors posa a disposició gratuïta de tots els usuaris en la seua pàgina web «registradores.org».

• Haurà de constar, en l’apartat corresponent de la fulla de dades generals d’identificació i informació complementària (IDA2/IDP2) tant el total de la base de repartiment així com l’aplicació d’aquest, de tots dos exercicis. Igualment haurà de fer-se constar, amb indicació numèrica, els dies que determinen el període mitjà de pagament als proveïdors, conforme a la D.A. 3a, de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. En cas de no consignar xifres en algun dels exercicis , haurà d’indicar-se la causa, en l’apartat 01903 de la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP2).

En el cas que la societat haja tingut un resultat de perdudes, podrà indicar-se en la casella 91000 i 91004 la xifra 0.

• Aquelles societats que disposen de *LEI (Legal *Entity *Identifier), actiu o no, hauran de fer constar aquest codi en la fulla destinada a Dades Generals d’Identificació i Informació Complementària (IDA1/IDP1) casella 0109.

• Totes aquelles societats que presenten informe d’auditoria per al seu depòsit, hauran de fer constar el codi *ROAC de l’auditor signant. En cas que l’auditor siga una persona jurídica, el número de *ROAC que figure serà l’assignat a la persona jurídica, conforme a la *DGRN de data, 15 de desembre de 2016 (B.O.E .7 de gener de 2017).

Si en el Certificat de l’Acta de la Junta consta que s’acompanya a depòsit el document corresponent a l’Estat de Canvis sobre Patrimoni Net, s’exigirà que s’aporte per al seu depòsit, per la qual cosa recomanem que els models de Certificacions que s’utilitzen per a presentar-se amb els comptes anuals no porten, en tal cas, la referència a aquest document. És d’advertir, que l’Estat de Canvis sobre el Patrimoni Net és de caràcter voluntari per a les societats que formulen comptes en Model Abreujat i en Model PyME.

• En els Comptes Anuals Telemàtics i en suport CD/DVD, la data d’expedició del Certificat de l’Acta de la Junta, en la qual ha de constar l’empremta digital generada pel PROGRAMA D2, no pot ser mai anterior a la data de generació de la pròpia petjada. En cas que la data d’expedició del Certificat de la Junta siga anterior, els comptes seran qualificats com a DEFECTUOSES.

• Quan el document de Titularitat Real es presente en format paper haurà d’anar signat i datat, de manera autògrafa, per l’administrador o els administradors de la societat. La Titularitat Real haurà d’anar referida a la data de la seua signatura.

• Respecte al  nou document de Titularitat Real, aprovat per l’Orde Ministerial l’Orde JUS/616/2022 de 30 de juny, en el depòsit dels comptes de l’exercici 2021, s´ha d’omplir la declaració actualitzada, en quasevol cas. La declaració ha d’anar referida a la data de generació del fitxer .ZIP corresponent a l’enviament dels comptes i no a la data de tancament de l’exercici. La dita declaració hayu de ser coherent amb les inscripcions del full registral de la mercantil, per a evitar una qualificació defectuosa dels comptes.

• Els comptes anuals en les quals s’emplene el document “Sobre Serveis a Tercers” i no conste la societat prèviament inscrita en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos (conforme a la Disposició Addicional única de la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig i Finançament del Terrorisme de data 28 d’Abril), seran qualificades com a DEFECTUOSES.

• Els comptes anuals de les societats que consten inscrites en el citat Registre de Prestadors i no emplenen aquest document, seran qualificades com a DEFECTUOSES.

• Seran qualificades de manera correcta aquells comptes anuals que no aporten el model de Prestadors de Serveis perquè a la data de presentació d’aquestes, encara no hagen sol·licitat la seua alta en el Registre de Prestadors de Serveis a Societats i Fideïcomisos.

• Per a aquest exercici es podran presentar en termini i fins a les 23 hores i 59 minuts del dia 1 d’Agost de 2022, aquells comptes que hagen sigut aprovades durant el mes Juny 2022.

• En la pàgina de Dades Generals d’Identificació, han d’emplenar-se els epígrafs del PERSONAL ASSALARIAT, així com el del PERSONAL ASSALARIAT AL FINAL DE L’EXERCICI, PER TIPUS DE CONTRACTE I SEXE. Si no hi ha personal, haurà d’indicar-se la xifra 0, o bé emplenar-se la casella 01903, indicant la causa per la qual no consten xifres, així mateix, en cas de no consignar-se xifres en la casella corresponent al resultat i la seua aplicació en la Fulla Identificativa IDP2 / IDA2, quan el resultat és negatiu, es farà constar igualment en la casella 01903 citada.

• Totes aquelles societats que no consten inscrites en el Registre com a Prestadores de Serveis a Societats i Fideïcomisos, han d’assegurar-se que en l’enviament no s’acompanya el document corresponent a la declaració anual d’activitats. Si s’acompanya encara que conste emplenat amb xifra 0, però la societat no conste inscrita com a prestadora, els comptes seran qualificats amb DEFECTE.