Castellano

Valencià

English

Reduir grandària Augmentar grandària Enviar per correu Imprimir pàgina

Nomenament pel Registrador Mercantil

Article 265 de la Llei de Societats de Capital. 1. Quan la Junta general no haguera nomenat els auditors abans que finalitze l'exercici a auditar, havent de fer-ho, o les persones nomenades no accepten el càrrec o no puguen complir les seues funcions, els administradors, el comissari del sindicat d'obligacionistes o qualsevol accionista podrà sol·licitar del Registre Mercantil del domicili social la designació de la persona o persones que hagen de realitzar l'auditoria, d'acord amb el que disposa el Reglament del Registre Mercantil. Si desitja accedir a la sol·licitud pitge ací.

 

 2. En les societats que no estiguen obligades a sotmetre els comptes anuals a verificació per un auditor, els accionistes que representen, almenys, el 5% del capital social podran sol·licitar del registrador mercantil del domicili social que, a càrrec de la societat, nomene un auditor de comptes perquè efectue la revisió dels comptes anuals d'un determinat exercici sempre que no hagueren transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament d'aqueix exercici.  Si desitja accedir a la sol·licitud pitge ací.

 

Nomenament d'auditors en societats no obligades a verificació

Article 359 de l'RRM. Nomenament d'auditors de societats no obligades a verificació.

 1. Els socis de societat anònima, de responsabilitat limitada o de societat comanditària per accions no obligades a la verificació dels comptes anuals i de l'informe de gestió podran sol·licitar del registrador mercantil del domicili social el nomenament d'un o més auditors de comptes, a càrrec de la societat, quan concórreguen les circumstàncies següents:

  1. Que el sol·licitant o els sol·licitants representen, almenys, el 5 per 100 del capital social.
  2. Que no hagen transcorregut tres mesos des de la data de tancament de l'exercici a auditar.

 2. Al nomenament d'auditors previst en aquest article s'aplicarà el que disposen els articles 354, 355, 356 i 358.

 

Requisits de la sol·licitud

La sol·licitud de nomenament d'auditor de comptes es farà mitjançant instància per triplicat, totes còpies originals i degudament firmades que expressaran les circumstàncies següents:

  • Nom i cognoms, DNI i domicili del sol·licitant, amb indicació del càrrec que ostenta en la societat, o de la seua condició de soci. En cas que no siga soci fundacional s'hauran d'acompanyar els documents acreditatius de la legitimació del sol·licitant.
  • Denominació i dades d'identificació registral de la societat a auditar, així com el seu domicili.
  • Causa de la sol·licitud amb indicació expressa, en cas de ser el supòsit de l'art. 205.2, de la no obligació de verificar comptes per part de la societat, i indicació de l'exercici a auditar amb el requisit que no hagueren transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament d'aqueix exercici.
  • Data de la sol·licitud.

Nomenament d'expert independent

Article 338 de l'RRM. Sol·licitud del nomenament d'experts independents.

 1. La sol·licitud de nomenament d'un o més experts independents per a l'elaboració d'un informe sobre les aportacions no dineràries a societats anònimes o comanditàries per accions es farà mitjançant instància per triplicat, dirigida al registrador mercantil del domicili social, en què s’expressen les circumstàncies següents:

  1. Denominació i dades d'identificació registral de la societat o, si és el cas, el nom i cognoms de les persones que promoguen la constitució de la societat, així com el seu domicili.
  2. Descripció dels béns, amb indicació del lloc en què es troben, així com del nombre i valor nominal i, si és el cas, prima d'emissió de les accions a emetre com a contrapartida.
  3. Declaració de no haver obtingut en els últims tres mesos una altra valoració dels mateixos béns, realitzada per expert independent nomenat pel registrador mercantil.
  4. Data de la sol·licitud.

2. La instància haurà d'estar subscrita, almenys, per una de les persones que promoguen la constitució de la societat o, si ja estiguera constituïda, per la mateixa societat.

 

Cal advertir que respecte a la descripció dels béns, en cas de béns immobles es farà constar les dades d'inscripció en el Registre de la Propietat corresponent; en cas de maquinària o vehicles de motor el lloc on estiguen depositats, i les seues dades identificatives com marca, model, matrícula, número de motor, etc.

 

Sol·licituds

Per a les sol·licituds d'experts i auditors, es realitzarà una provisió de fons de 250 euros, i s'adjuntarà el resguard bancari a la sol·licitud de nomenament.

 

La documentació haurà de presentar-se per triplicat, al lloc on s'atén la presentació d'escriptures i documents a inscriure.