Castellano

Valenciā

English

Reduir grandāria Augmentar grandāria Enviar per correu Imprimir pāgina

NOTIFICACIONS I AVISOS

El Registre Mercantil de Valčncia efectua notificacions sobre les incidčncies dels documents presentats, en diversos formats i a efectes diferents. Les més habituals sķn les següents:

 

Respecte de documents inscriptibles.

  • Notificaciķ de defecte. La qualificaciķ negativa del document o de concretes clāusules d'aquest haurā de notificar-se al presentador i al notari autoritzant del títol presentat. Serā vālida la notificaciķ practicada per via telemātica si l'interessat ho haguera manifestat així en la presentaciķ del títol.
  • Avís de despatx. Es procedix, per evitar esperes i telefonades innecessāries, a la tramesa per via telemātica de la comunicaciķ del despatx del document presentat, i igualment es comunica la quantia dels honoraris meritats.

Respecte de comptes anuals i legalitzaciķ de llibres.

  • Notificaciķ de defecte.  D'acord amb la RDGRN de 14 de desembre de 2007 i concordants, no s'imposa la notificaciķ prevista en l'article 322 de la Llei Hipotecāria per a la qualificaciķ negativa dels comptes anuals, no obstant aixō i per a una millor informaciķ al presentador de comptes anuals, és procedir d'aquest Registre efectuar  la referida notificaciķ.
  • Avís de despatx. Es procedix, per evitar esperes i telefonades innecessāries, a la tramesa per via telemātica de la comunicaciķ del depōsit o, si és el cas, la legalitzaciķ del document presentat.
  • Factura telemātica. La factura motivada tant pel depōsit dels comptes com per la legalitzaciķ dels llibres, s'envia per via telemātica per evitar al presentador viatges i esperes innecessāries.